Лични метадискурс у писању код изворних и неизворних говорника енглеског језика

Jelena M. Markovic

Апстракт


У овом раду бавимо се експонентима личног метадискурса у писању код изворних и неизворних говорника енглеског језика. Теоријски модел метадискурса који смо користили јесте функционални модел који даје Адел (2006), док је методолошка основа контрастирања контрастивна анализа међујезика (енгл. Contrastive Interlanguage Analysis), у оквиру које се упоређују две варијанте једног истог језика: изворна и неизворна. У истраживању су утврђене значајне квантитативне и квалитативне разлике између личног метадискурса код изворних и неизворних говорника. Наиме, док корпус енглеског као страног језика обилује многобројним и разноврсним експлицитним формама личног метадискурса, у изворном корпусу једва је било могуће пронаћи примере који се могу прихватити као експоненти функција личног метадискурса. Резултати рада потврђују да се метадискурсне карактеристике изграђивања односа писац-читалац на енглеском као страном преносе из традиције писања на матерњем језику. Полазећи од чињенице да између две традиције писања постоје снажне културолошке разлике, желимо нагласити да се такав пренос не сме сагледавати искључиво негативно. Наиме, преношење метадискурсних навика из матерњег језика може се оправдати уколико су експоненти личног метадискурса контекстуално функционални, што резултати овог рада и потврђују.

Кључне ријечи


изворни говорник; неизворни говорник; лични метадискурс; функција; контрастивна анализа међујезика; личне заменице.

Пуни текст:

PDF

Референце


Adel, Annelie (2006), Metadiscourse in L1 and L2 English, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Biber, Douglas et al. (1999), The Longman Grammar of Spoken and Written English, London: Longman.

Blagojević, Savka (2013), O akademskom diskursu engleskom i srpskom, Niš: Filozofski fakultet.

Crismore, Avon (1989), Talking with Readers: Metadiscourse as Rhetorical Act, New York: Peter Lang.

Granger, Sylviane (1993), The International Corpus of Learner English, in Aaarts, J. J., de Haan, P. & Oоstdijk, N. (eds.), English Language Corpora: Design, Analysis and Exploitation, Amsterdam: Rodopi, 51–71.

Granger, Sylviane (ed.) (1998), Learner English on Computer, London and New York: Longman.

Granger, Sylviane (2015), “Contrastive interlanguage analysis: A reappraisal”, International Journal of Learner Corpus Research, (1), 7–24.

Hyland, Ken & Tse, Polly (2004), “Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal”, Applied Linguistics, 25 (2), 156–177.

Hyland, Ken (2005), Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing, London: Continuum.

Lucy, John (1993), Reflexive language and the human disciplines, in Lucy, J. (ed.), Reflexive language: Reported speech and metapragmatics, Cambridge: Cambridge University Press, 9–32.

Lyons, John (1977), Semantics, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press.

Marković, Jelena (2013), “Engagement Markers in Introductory Textbooks”, Komunikacija i kultura online, 4 (4), 36–50.

Marković, Jelena (2014), “Metadiscourse in Undergraduate Textbooks: Does It Ring the Bell?”, u Gudurić, S. i Stefanović, M. (ur.), Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4/2, Novi Sad: Filozofski fakultet, 197–210.

Quirk, Randolph et al. (1985), A Comprehensive Grammar of the English Language, London and New York: Longman.

Vassileva, Irena (1998), “Who am I/who are we in academic writing?: A contrastive analysis of authorial presence in English, German, Russian and Bulgarian”, International Journal of Applied Linguistics, 8 (2), 163–185.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715044m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158