Морфосинтаксичке карактеристике српског језика као нематерњег којим говоре ученици албанске националности

Ivana Z. Mitic

Апстракт


У овом раду помоћу контрастивне и аналитичке методе испитујемо карактеристике српског језика као нематерњег којим говоре ученици албанске националности у мултиетничком окружењу. Закључујемо да су морфосинтаксичке карактеристике српског језика као нематерњег настале услед мешања карактеристика матерњег језика ученика и нематерњег језика који усвајају на структурном и семантичком плану. Структурно гледано, поменуто се препознаје у начинима по којима се параметри у двама језицима реализују (у нашем случају, повратни глаголи и начин изражавања разлике у глаголском виду), а семантички гледано, у опсегу значења којe се остварујe употребом одређене синтаксичке јединице у двама несродним језицима (предлози у албанском; падежи у призренско-тимочком дијалекту), што може бити још један доказ о међусобним утицајима синтаксе и семантике (енгл. interface).

Кључне ријечи


српски; албански; нематерњи језик; дијалекат; морфосинтакса.

Пуни текст:

PDF

Референце


Арсенијевић, Бобан (2006), Inner aspect and telicity, phd thesis, интернет, доступно на: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/4862/Thesis.pdf ?sequence=2 (приступљено 20. априла 2014).

Бега, Бега и Сокол Бега (2007), Let᾿s learn Albanian, Tirana: MediaPrint.

Барјактаревић, Данило (1966), „Прешевско-бујановачка говорна зона“, Врањски гласник II, 173−214.

Богдановић, Недељко и Јордана Марковић (2000), Практикум из дијалектологије, Ниш: Филозофски факултет.

Дурбаба, Оливера (2011), Теорија и пракса учења и наставе страних језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Кријези, Мерима (2012), Значење предлога у српском и албанском језику, Београд: Филолошки факултет.

Маља Имами, Наиље (2009), Граматика савременог албанског језика, Београд: ННК Интернационал.

Миличевић, Маја (2008), „Reflexive and reciprocal forms in L2 Serbian“, Golubović and J. Raecke (Eds), Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. B. K. S. als Fremdsprachen an den Universitäten der Welt. Die Welt der Slaven 31, München: Verlag Otto Sagner, 143−154.

Митић, Ивана и Марија Стефановић (2016a), „Карактеристике српског као нематерњег језика код ученика средње школе Сезаи Сурои у Бујановцу“, Philologia Mediana, 8, 523−538.

Митић, Ивана и Марија Стефановић (2016б), „Употреба предлога у српском као нематерњем језику којим говоре ученици албанске националности“, Исходишта 2, Филозофски факултет у Нишу и Савез Срба у Румунији (Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији), 95−109.

Трајковић, Татјана (2009), „Неки новији наноси из српског језика у говору Албанаца“, Годишњак за српски језик и књижевност, 159−164.

Трајковић, Татјана (2010), „Преглед познавања српског језика код ученика Албанаца у Прешеву“, Годишњак за српски језик и књижевност, 497−509.

Трајковић, Татјана (2012), „Глаголски систем говора Прешева у светлу језичке интерференције“, Годишњак за српски језик и књижевност, 171−180.

Филиповић, Јелена (2011), „Српски као језик образовања у образовању националних мањина у Србији“, Српски као страни у теорији и пракси, Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 351−364.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715199m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158