Фонетске одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја

Ivana M. Bezrukova

Апстракт


У раду се анализирају фонетске одлике култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја. Култни списи обухватају Службу Светом цару Урошу, Синаксарско житије и Житије Светог цара Уроша. Истраживање се спроводи на Пајсејевом аутографу из 1641. године. Анализом се жели утврдити у којој је мери степен присуства народних елемената у књижевном, српскословенском језику условљен жанром којем дело припада. У складу с очекивањима, црте народног језика најчешће се бележе у Житију Светог цара Уроша, а у великом броју примера везују се за топониме, ктетике и антропониме, који се понашају као чувари народног израза.


Кључне ријечи


српскословенски језик; Служба Светом цару Урошу; Синаксарско житије Светог цара Уроша; Житије Светог цара Уроша, патријарх Пајсеј; фонетске одлике.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извор

Рукопис број 33 Библиотеке Српске патријаршије, Зборник литургијски (79а–143б).

Библиографија

Белић, Александар (1910), О дијалекатском материјалу О. Броха . Из II књиге „Српског дијалектолошког зборника” Српске краљевске академије, Београд.

Белић, Александар (1960), Основи историје српскохрватског језика I. Фонетика (универзитетска предавања), Београд: Нолит.

Брозовић, Далибор, Павле Ивић (1988), Језик српскохрватски/хрватскосрпски, Загреб: Југославенски графички завод „Мирослав Крлежа”.

Вайан, А. (1952), Руководство по старославянскому языку, Москва: Издательство иностранной литературы.

Грковић Мејџор, Јасмина (1993), Језик „Псалтира” из штампарије Црнојевића, Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности.

Драгин, Наташа (2007), Језик Теодосијевог „Житија Светог Саве” у препису монаха Марка из XIV века, Нови Сад: Тиски цвет.

Драгин, Наташа (2013), Споменици српскословенске писмености. Језик и текстологија, Нови Сад: Тиски цвет.

Дуриданов, Иван (ур.) (1991), Граматика на староблъгарския език. Фонетика, морфология, синтаксис, София: Издателство на блъгарската академия на науките.

Ђорђић, Петар (1987), Историја српске ћирилице: палеографско-филолошки прилози, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Елезовић, Глиша (1910), „Нешто о јањевском дијалекту”, Босанска вила 25 (20–22): 314–316.

Ивић, Павле (1991), Из историје српскохрватског језика. Изабрани огледи II, Ниш: Просвета.

Ивић, Павле (1994), Српскохрватски дијалекти, њихова структура и развој. Прва књига. Општа разматрања и штокавско наречје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Ивић, Павле (2001), Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје, Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Јерковић, Вера (1983), Српска Александрида: Академијин рукопис (бр. 352): палеографска, ортографска и језичка истраживања, Београд: Српска академија наука и уметности.

Јерковић, Вера (2004), „О транскрипцији српскословенских текстова”, Предавања из историје језика. Нови Сад: Филозофски факултет, 70–86.

Јовановић, Томислав (2001). Књижевно дело патријарха Пајсеја, Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.

Лома, Александар (2013). Топонимија Бањске хрисовуље. Ка осмишљењу старосрпског топономастичког речника и бољем познавању општесловенских именословних образаца, Београд: САНУ.

Младеновић, Александар (1981), „Белешке о графији и језику у Житију Стефана Дечанског Григорија Цамблака”, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XXIV/1, 31–40.

Павловић, Миливој (1957), „Остаци дубровачких и саских говорних особина у Јањеву”, Историски часопис: Орган историског института САН XVII, 297–302.

Павловић, Миливој (1970), Говор Јањева: међудијалекатски и миксоглотски процеси, Нови Сад: Матица српска.

Поповић, Павле (1972), „Житије цара Уроша Пајсија Јањевца”, Ђорђе Трифуновић (прир.), Стара књижевност, Београд: Нолит, 548–556.

Протић, С. Петар (1897), Житија српских светаца, Београд: Просвета.

Ребић, Чедомир (1998), Духовност српске средњовјековне књижевне културе, Београд: Богословски факултет СПЦ.

РЈАЗУ VI (1904–1910), Рјечник хрватскога или српскога језика (П. Будмани, Т.Маретић), Загреб: ЈАЗУ.

СС (1994), Старославянский словарь по рукописям X–XI веков (ред. Цейтлин, Р. М., Р. Вечерка, Э. Благова), Москва: Русский язык.

Трифуновић, Ђорђе (1990). Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд: Нолит.

Урошевић, Данка (2012), „Фонетско-фонолошке карактеристике ’Житија Георгија Кратовца‘ од попа Пеје у светлости дијалекатске базе преписивача”, Прилози проучавању језика 43, 43–77.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716028b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158