Фантастична проза Ксавера Шандора Ђалског и Драгутина Илића (романи „Јанко Борисављевић” и „Секунд вечности”)

Aleksandra R. Savic

Апстракт


Жанровски разноврсно стваралаштво Ксавера Шандора Ђалског и Драгутина Илића садржи и немали број дјела са фантастичном компонентом. У раду ће бити упоређени романи Јанко Борисављевић и Секунд вечности с циљем да се одреди који су то фантастични елементи романа у којима се проза ових писаца преклапа и да ли се те подударности могу тумачити у свјетлу модерних литерарних поступака.


Кључне ријечи


Ксавер Шандор Ђалски; Драгутин Илић; „Јанко Борисављевић”; „Секунд вечности”; фантастика; модерна.

Пуни текст:

PDF

Референце


Бидерман, Ханс (2004), Речник симбола, Београд: Плато.

Брајовић, Тихомир (2011), „Јужнословенска компаратистика: луксуз или потреба?”, Сарајевске свеске, 32–33, Сарајево: Kovertelux, 91–104.

Дамјанов, Сава (1989), „Фантастика у дјелу Драгутина Илића”, Српска фантастика – натприродно и нестварно у српској књижевности, XLIV, Београд: Српска академија наука и умјетности, 351–362.

Ђалски, Ксавер Шандор (1989), „Одговор Драгутину Илићу”, Виенац, 50, Загреб, 774–775.

Илић, Драгутин (1898), „Један приједлог, намијењен хрватским и српским књижевницима и родољубима, Виенац, 47, Загреб, 728–731.

Леовац, Славко (1978), Портрети српских писаца XIX века, Београд: СКЗ, доступно на http://www.rastko.rs/rastko/delo/12827, приступљено 2.7.2017.

Локош, Иштван (2009), „Двије димензије структуре Ђалскијева романа Јанко Борисављевић, Croatica et Slavica Iadertina, I, 4, Задар: Свеучилиште Задар, 381–400.

Локош, Иштван (2011), „Мистицизам и симболизам Ђалскијевих приповијести ’Љубав лајтнанта Милића’ и ’Сасвим необични и чудновати доживљаји илустрисимуса Шишмановића’”, Croatica et Slavica Iadertina, VI, 6, Задар: Свеучилиште Задар, 179–194.

Маријановић, Станислав (2000), „Ђалски и Тургењев”, Дани Хварскога казалишта: Грађа и расправе о хрватској књижевности и казалишту, XXVI, 1, Сплит: ХАЗУ и Књижевни круг Сплит, 72–83.

Милановић, Жељко (2009), Од слика o другоме ка поетици: стваралаштво Драгутина Ј. Илића, Београд: Службени гласник.

Педерин, Иван (1972), „Легенда о Фаусту у роману Јанко Борисављевић Ксавера Шандора Ђалског”, Радови (6), год. 10, св. 9, Загреб – Задар: Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет Задар, 85–93.

Погачник, Јагна (2000), „Фантастична проза Ксавера Шандора Ђалског”, Дани Хварскога казалишта: Грађа и расправе о хрватској књижевности и казалишту, XXVI, 1, Сплит: ХАЗУ и Књижевни круг Сплит, 84–96.

Радуловић, Немања (2007), „Окултни свет Драгутина Илића”, Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, IV, 8, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 201–230.

Словенска митологија – енциклопедијски речник (2001), Београд: Zepter book world.

Стојановић Пантовић, Бојана (1994), Линије додира, Београд: Дечје новине.

Шицел, Мирослав (1984), Ђалски, Загреб: Глобус.

Тодоров, Цветан (2010), Увод у фантастичну књижевност, Београд: Службени гласник.

Тутњевић, Станиша (2011), Размеђа књижевних токова на Словенском Југу, Београд: Службени гласник.

Шмуља, Саша (2012), „Компаратистика срoдних књижевности”, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, V, Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет, 360–366.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716261s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158