Квантификовање квалитета у (не)предикатским екскламативним реченицама

Milanka J. Babic

Апстракт


У раду се анализира тип екскламативних реченица које се формирају помоћу упитно односних замјеница (какав,,; који,, е; колики,,) и замјеничких прилога (како, тако, колико, толико и што) као квантификатив­них премодификатора значења лексеме квалификативне семантике (именице, придјева, прилога, имплицитно и глагола), чиме се ствара спој експресивно на­глашеног квалитета, маркираног емоционално-евалуативним ставом говорни­ка. Зато је анализа ових реченица вишеаспекатска – на синтаксичком плану релационо се одређују према хомоформним упитним, а функционисање њихових издвојених модела провјерава се у корпусу са семантичко-стилистичког аспекта, при чему је основни методолошки поступак структурно-дескриптивни.


Кључне ријечи


екскламативност; експресивност; синтаксичка конверзија; упитно-односне замјенице; градуалне партикуле; квантификовање квалитета.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817015b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158