Осврт на will be V-ing из угла енглеског језика за потребе туризма

Aleksandra M. Radovanovic

Апстракт


Намера рада је да понуди опис значења и функција will be V-ing у стварној језичкој употреби с циљем да испита да ли се значење и функције ове глаголске форме могу свести на аспектуалне и временске вредности, те да расветли имплицитна значења која ова конструкција има у односу на контекст. Резултати квалитативне и квантитативне анализе спроведене на корпусу сачињеним од текстуалних узорака усмених интеракција у туристичкој инду­стрији потврдили су честу употребу will be V-ing без аспектуалног значења. Отуда се и адекватан опис употребе конструкције пости­же ослањањем на неколико семантичких појмова: неутралност у односу на волитивност, већ одлучена будућност и будућност као природан след догађаја. Ове семантичке особитости – у комби­нацији с прогресивним аспектом у функцији прагматичког мо­дификатора – адекватно објашњавају све дистинктивне употребе will be V-ing у испитиваном корпусу. Пошто је ефикасна употреба ове конструкције део и граматичке и прагматичке компетенције, приступ will be V-ing у настави енглеског за потребе туризма по­жељно је изменити.

Кључне ријечи


will be Ving; будуће време; прогресивни аспект глагола; семантичке одлике; прагамтичке функције.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1817365r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158