Језичко кодирање евиденцијалности у српском и шпанском новинском дискурсу

Marijana R. Aleksic

Апстракт


Семантичка категорија евиденцијалности указује на извор информације и начин на који је говорник/ аутор чланка дошао до ње, што је чини веома значајном комуникацијском стратегијом у области журналистике. Циљ нам је да сагледамо сличности и разлике језичког кодирања евиденцијалне информације у српском и шпанском новинском дискурсу. Истраживање се темељи на корпусу сачињеном од новинских текстова објављених у листовима Политика и El Mundo 24. јула 2017. године, а коришћен је дескриптивно-компаративни методолошки поступак. Рад је прагмалингвистички оријентисан, тако да, поред језичко-стилске и семантичке, укључује дискурсну и комуникацијску димензију евиденцијалности. Полазимо од претпоставке да ће се најчешће јављати управни и неуправни говор, што ће резултати и потврдити. Такође ћемо показати да је употреба одређеног језичког средства уско повезана са тематиком и особеностима жанра.

Кључне ријечи


евиденцијалност; извор информације; епистемичка модалност; новински дискурс; компаративна анализа српског и шпанског језика.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919371a

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158