Ангажман као литерарни бренд 20. века: песнички језик Ежена Гијвика у светлу ангажоване уметности

Katarina Z. Milic

Апстракт


У раду ће се разматрати песнички језик Ежена Гијвика, француског песника 20. века, у збиркама поезије Победити (Gagner) и Срећна земља (Terre à bonheur), и то кроз парадигму ангажоване књижевности, полазећи од претпоставке да се сâм појам ангажованости, који свакако дугујемо Сартру и његовој егзистенцијалистичкој филозофији, може посматрати и као један литерарни „бренд” широко заступљен у поетичким оквирима авангарде и неоавангарде, али и читавој уметности 20. века. У том смислу, један од циљева рада јесте да се покаже на који начин Гијвик, као песник материјалистичке оријентације, ревалоризује и индивидуализовано преузима став ангажованог песника кроз црпљење дубинског потенцијала ангажовања као литерарног феномена, проблематизујући га кроз питање песничког језика. Наша анализа указаће на специфичности песничког језика овог песника, који, доводећи језик до крајњих граница референцијалности, уводи читаоца као активног учесника стварања поезије, и то кроз поступак онеобичавања песничког исказа.

Кључне ријечи


ангажованост; песнички језик; бренд; авангарда; неоавангарда; Ежен Гијвик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919423m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158