Глаголи промене положаја у простору као интензификатори

Mila R. Dragic

Апстракт


У овом раду испитују се глаголи у српском језику чијe се примарно значење промене положаја у простору (на вертикалној оси) у оквиру перифрастичних предиката мења у значење интензитета, те они добијају функцију интензификатора значења именица које обележавају процес и које су семантички центри датих конструкција (нпр. Вредност је скочила; Утонуо је у мисли). Спроведена је структурна анализа перифраза, те је уочено пет структурних модела у којима се именице јављају на различитим синтаксичким позицијама и могу се сврстати у више семантичких група. Дат је осврт и на когнитивне механизме на основу којих долази до промене значења глагола, са закључком да се концепт интензитета, који је апстрактан, везује за перцептивно докучиве појмове квантитета и дубине, те да се промена положаја навише повезује са високим интензитетом, а промена наниже са ниским.

Кључне ријечи


глаголи; промена положаја; перифраза; перифрастични предикат; интензитет; интензификатор.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920157d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158