Јоханес Шефлер: мистичка поезија као катализатор (пост)модерне мисли

Alen Albin Sirca

Апстракт


Оглед је посвећен разматрању историје рецепције барокног песника Јоханеса Шефлера (Angelus Silesius, 1624–1677). Расправа има за циљ да покаже да је мистичко стваралаштво овог аутора одиграло улогу моћног катализатора (да се послужимо познатим поетолошким термином Т. С. Елиота) у појединим књижевним и философским токовима XIX и XX века. Шефлерово дело је, по уверерњу које у овом тексту бранимо, дало значајан подстицај обликовању нових уметничких и мисаоних структура у (пост)модерном добу. У средишту наше пажње најпре је песников утицај на Борхеса. Он је у Шефлеровим мистичким епиграмима тражио излаз из апорије модернистичке субјективности. У даљем току расправе посвећујемо се рецепцији немачког песника у делима тројице најутицајнијих философа XX века: Хајдегера, Дериде и Лакана. Мистичка парадоксалност Шефлерове поезије служила је поменутим философима за артикулацију појединих (пост)модерних идеја: код Хајдегера је реч о бестемељности бића, код Дериде о структури диференције (тј. разлици између бинарних опозиција), а код Лакана о успешном окончању психоаналитичког процеса.

Кључне ријечи


Јоханес Шефлер (Angelus Silesius); мистичка поезија; историја рецепције; модерна; постмодерна.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920462s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158