Преформулативни конектори резимирања (сажимања) у француском и српском језику

Andjela D. Vasiljevic

Апстракт


Предмет овог рада јесте контрастивна анализа једне групе непарафрастичних преформулативних конектора француског и српског језика. У раду се квалитативно-аналитичком методом обраде примера ексцерпираних из паралелних и једнојезичних корпуса описују француски конектори резимирања/сажимања bref, en un mot, en résumé, en somme и њихови српски кореспонденти. Циљ рада јесте проналажење одговарајућих српских преводних еквивалената, узимајући у обзир специфичне синтаксичке и когнитивно-прагматичке инструкције ових текстуалних организатора. Указује се на сличности и неподударности у структурама конектора сажимања у датим језицима на формалном, значењском и прагматичком плану.

Кључне ријечи


надреченични ниво; текст; конектор; кохезија; кохеренција; преформулација; рекапитулација/резимирање.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021178v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158