Асоцијативни речници као извор за истраживање транзиционих промена у руском и српском друштву краја ХХ и почетка ХХI века

Аутори

  • Ksenija J. Koncarevic Универзитет у Београду / University of Belgrade, Филолошки факултет / Faculty of Philology, Катедра за славистику / Department of Slavonic Studies
  • Jelena B. Vasovic Универзитет у Београду / University of Belgrade, Филолошки факултет / Faculty of Philology, Катедра за славистику / Department of Slavonic Studies

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123058k

Кључне речи:

социолингвистика, социологија, асоцијативни речници, асоцијативна поља лексема, савремени руски језик, савремени српски језик

Сажетак

У раду се, на материјалу асоцијативних речника, спроводи анализа садржине и структуре асоцијативних поља одабраних лексема из семантичког поља „политика, економија, друштвени односи” у руском и српском језику са циљем реконструисања представа о транзиционим променама у друштву и њиховом одразу у свести носилаца двају језика. Добијени резултати доводе се у корелацију са новијим социолошким студијама о транзицији у српском и руском друштву.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Ксенија Ј. Кончаревић, редовни професор Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, аутор 18 научних монографија и универзитетских уџбеника, као и око 400 радова објављених у домаћим истраним часописима, тематским и зборницима са научних скупова. Области истраживања: теолингвистика, социолингвистика, лингвокултурологија, лингвистичка русистика, лингводидактика.

##submission.authorWithAffiliation##

Јелена Б. Васовић, мастер професор руског језика и књижевности, докторанд Филолошког факултета Универзитета у Београду.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Seventy Years of Russian Language in Banja Luka