Каузалне конструкције С + генитив у руском у поређењу са српским у контексту језичке слике света

Аутори

  • Biljana Z. Maric Универзитет у Београду / University of Belgrade, Филолошки факултет / Faculty of Philology
  • Dragana M. Kerkez Универзитет у Београду / University of Belgrade, Филолошки факултет / Faculty of Philology

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123094m

Кључне речи:

каузалност, номиналне конструкције, предлог С генитив, руски, српски, језичка слика света

Сажетак

У раду испитујемо каузалне номиналне конструкције с предлогом С и генитивом у руском језику у поређењу са српским са синтаксичког и семантичког аспекта. Поредећи дату конструкцију са сличном ОТ + генитив долазимо до закључака у вези са специфичним значењем испитиване конструкције. Дато значење се из аспекта српског узрочног система може назвати лингвоспецифич- ним. Рад указује и на друга синтаксичка истраживања руског језика која скрећу пажњу на лингвоспецифичност конструкција тзв. „мале синтаксе”.

Биографије аутора

##submission.authorWithAffiliation##

Биљaна Ж. Марић ванредни је професор на Катедри за славистику Фи- лолошког факултета Универзитета y Бeoгрaдy и гостујући професор на Фило- лошком факултету Универзитета у Бањој Луци на студијском програму Руски и српски језик и књижевност. Објавила је, поред низа чланака и студија, неко- лико уџбеника за руски језик, и научну монографију Синтaксичкa дeривaциja y сaврeмeнoм рyскoм књижeвнoм jeзикy y пoрeђeњy сa српским (2012); један је од аутора колективне научне монографије Синтакса сложене реченице у савре- меном српском језику (2018). Сарадник је на научном пројекту Института за српски језик САНУ Опис и стандардизација савременог српског језика. Сложена реченица. У уредништву је часописа Славистика (Београд), Научный диалог (Јекатеринбург, Русија), Русистика без границ (Софија, Бугарска). Године 2021. изабрана је за предсједника Славистичког друштва Србије.

##submission.authorWithAffiliation##

Драгана М. Керкез, виши лектор на Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Основне студије завршила је на Филозоф- ском факултету у Новом Саду, а постдипломске на Филолошком факултету у Београду, одбранивши магистарску тезу под насловом Беспредлошке перифра- стичне предикатске конструкције са семикопулативним глаголима у савременом руском језику у поређењу са српским. Области истраживања: граматика (мор- фосинтакса) руског језика, семантичка синтакса, контрастивна лингвистика, функционално-семантичка истраживања, лингвокултурологија. Аутор око 50 научних и стручних радова, као и два приручника за учење руског као страног језика за студенте филолошких факултета.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Seventy Years of Russian Language in Banja Luka