О конгруенцији староруских збирних именица у Повести о минулим временима

Аутори

  • Visnja B. Visnjevac Универзитет у Источном Сарајеву / University of East Sarajevo, Филозофски факултет Пале / Faculty of Philosophy, Катедра за русистику / Department of Russian Studies

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123163v

Кључне речи:

конгруенција, збирне именице, староруски језик, српски језик

Сажетак

У раду се на материјалу староруског споменика Повест о минулим временима разматра конгруенција збирних именица братиꙗ, дрѹжина, Рѹсь и родъ са заменицама, глаголима, партиципима, посесивима и придевима. Таква конгруенција могла је бити семантичка − када је реч уз коју збирна именица стоји у форми множине, или формалнограматичка − када је одговарајућа реч у форми једнине. Истовремено се врши поређење са српским језиком и разматра конгруенција у оквиру одговарајућих преводних еквивалената.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Вишња Б. Вишњевац (Београд, 1985), филолог слависта, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У Београду је завршила Филолошки факултет, Групу за руски језик и књижевност 2009. године. На истом факултету одбранила је мастер рад 2010. године, а докторску дисертацију одбранила је 2017. године. На Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву изабрана је за доцента 2018. године. Као гостујући наставник радила је на Универзитету у Бањој Луци (2019), а тренутно је ангажована на Универзитету у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици. Бави се дијахронијским и синхронијским проучавањем руског језика, као и упоредним проучавањем руског и српског језика (историја језика, компаративно-историјска и конфронтативна лингвистика, староруски језик, морфологија, синтакса). Објавила је више радова на српском и руском језику у српским научним часописима.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Seventy Years of Russian Language in Banja Luka