Контакт часописа

Адреса

Филолошки факултет, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78.000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Filološki fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78.000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Главни контакт

Sasa Smulja
Е-пошта: sasa.smulja@flf.unibl.org

Помоћни контакт

Dalibor Pancic
Е-пошта: dalibor.pancic@gmail.com