Употреба инфинитива у записницима са седница Друштва српске словесности 1842–1853

Predrag D. Dilparic

Апстракт


Рад се бави употребом инфинитива у записницима са седница Друштва српске словесности, на корпусу који је ограничен годинама 1842–1853, али и са референцама из млађих записника, оних од 3.1.1854. надаље. Прати се, тачније говорећи, употреба инфинитива, његово значење и улога у различитим типовима конструкција у којима се овај облик јављао као допуна и на позицијама у којима се у савременом српском језику употребљавају равноправно или чешће аналитичке конструкције, односно допунске да-реченице.


Кључне ријечи


инфинитив; семантика; синтакса; предвуковска епоха; српски језик.

Пуни текст:

PDF

Референце


Асман, Ј. (2011), Култура памћења, Београд: Просвета.

Белић, А. (1999), Историја српског језика, Изабрана дела Александра Белића – четврти том, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Бурдије, П. (2003), Правила уметности – генеза и структура поља књижевности, Нови Сад: Светови.

Грковић Мејџор, Ј. (2007), Списи из историјске лингвистике, Сремски Карловци-Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Грковић Мејџор, Ј, М. Курешевић, (2005), Инфинитив у Вуковом преводу Новог завета. Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 34,1, 89–101.

Дилпарић, П. (2016), „Инфинитив у Вуковим историјским списима 1828–1832”, Књижевност и језик. Београд, LXIII, 3–4: 291–305.

Ивић, М. (1972), „Проблематика српскохрватског инфинитива”, Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад, ХV, 2, 115–138.

Јерковић, Ј. (1972), Језик Јакова Игњатовића, Нови Сад: Матица српска.

Крестић, В., М. Станић (2011), Записници седница Друштва српске словесности, Београд, 2/1, 2/2: САНУ.

Милановић, А. (2014), Језик Јована Суботића, Београд: Чигоја штампа.

Петровић, В., Ј. Војновић, (2005), Употреба инфинитива у текстовима са почетка 19. века, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 34/1, 71–88.

Стевановић, М. (1953/54), „Напоредна употреба инфинитива и презента са свезицом да”, Наш језик, Београд, књ. 5 св. 3–4/5–6: 85–103,165–186.

Стеценко, А.Н. (1977), Исторический синтаксис русского языка, Москва: Высшая школа.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715025d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158