Изражавање елативности конструкцијом један од + генитив множине суперлатива (компаратива) у српском и њени еквиваленти у руском језику (на грађи литерарних дела)

Svetlana V. Terzic

Апстракт


У раду се разматра елативно значење исказано конструкцијом један од + генитив множине суперлатива (компаратива) у српском и његови еквиваленти у руском језику. Конфронтативном анализом на примерима литерарних дела руске и српске књижевности указује се на начин изражавања елативности овом кострукцијом као веома фреквентном у српском језику. Истовремено се у раду указује на могућност изражавања елативности у руском језику конструкцијом один из + самых + генитив множине придева, што до сада није забележено у српској и руској лингвистичкој литератури.

Кључне ријечи


конструкција један од + генитив множине суперлатива (компаратива); конструкција один из + самых + генитив множине придева; елативно значење; пример; еквивалент; руски језик; српски језик.

Пуни текст:

PDF

Референце


Андрић, Иво (1964), На Дрини ћуприја, Београд. [ИА НДЋ]

Андрич, Иво (1956), Мост на Дрине – Вышеградская хроника. перевод с сербско- хорватского. Н.Н.Соколова, Москва. [ИА MНД]

Достоевский, Фёдор Михаилович (1957), Собрание сочинений. Том восьмой. Подросток, Москва. [ФД П]

Достојевски, Фјодор Михаилович (1933), Момче; Изабрана дела. Књига XXXI, XXXII, XXXIII. Момче, превео са руског Милош Ивковић, Београд. [ФД Мо].

Достојевски Фјодор Михаилович (1978), Жутокљунац, превео са руског Златко Црнковић, Загреб. [ФД Ж]

Достојевски Фјодор Михаилович (1992), Дечко 1, Дечко 2, превели са руског Милена и Радмило Маројевић, Београд – Горњи Милановац – Москва. [ФД Д].

*

Валгина, Нина Сергеевна (2002), Д.Э. Розенталь, М.И.Фомина Современный русский язык: учебник / под редакцией Н.С. Валгиной – 6-е изд. перер. и доп., Москва: Логос.

Виноградов, Виктор Владимирович (1947), Грамматическое учение о слове, Москва: „Русский язык“.

Vukojević, Luka (2008), Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Клајн, Иван (2002), Творба речи у савременом српском језику, Први део. Слагање и префиксација ( Прилози граматици српског језика I), Београд – Нови Сад: ЗУНС/ САНУ– Матица српска.

Ковачевић, Милош (2003), Граматичке и стилистичке теме, Бањалука: Јавна установа, Књижевна задруга Бањалука.

Ковачевић, Милош (2007), Наслеђе 6, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, IV/6/2007, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Кошутић, Радован (1971), Граматика руског језика, II том, Облици, Треће издање, Београд: Научна књига.

Мароевич, Радмило (2001), Русская грамматика (сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями, Том I. Москва– Белград: Филологический факультет Белградского университета.

Маројевић, Радмило (2005), Творба речи у савременом српском језику Ивана Клајна (1), [приказ књиге: Клајн 2002 I], Српски језик – студије српске и словенске. Серија I. књ. Х, св. 1–2, 685–779, Београд.

Николић, Вера (1969), Граматика руског језика (фонетика и морфологија), Београд: Завод за издавање уџбеника.

Пипер, Предраг (2005), Граматика руског језика у поређењу са српском, Београд: Завет.

Речник српскохрватског књижевног језика, Књ. I–II (1967), Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.

Simeon, Rikard (1969), Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I A–O; II P–Ž, Zagreb: Matica hrvatska.

Стевановић, Михаило (1981), Савремени српскохрватски језик I (фонетика и морфологија), Београд: Научна књига.

Tošović, Branko (1988), Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom, Sarajevo: „Svjetlost“, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715076t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158