Пертурбација фундаменталне фреквенције код иницијалних фрикатива у српском језику – акустичка анализа

Borivoje T. Petrovic

Апстракт


У овом раду истражује се појава пертурбације фундаменталне фреквенције код струјних сугласника у српском језику. Снимање је вршено у два режима: режиму читања листе речи и режиму контекстуализације речи у носећу фразу. Снимљени знакови представљају једносложне речи типа КВК(К), које су увек краткосилазног акцента. Два типа мерења су примењена у раду. Прво мерење укључује фреквенције основног тона у првих пет периода осцилације постфрикативног вокала, док друго укључује мерење основне фреквенције сваке центисекунде током 120 мс трајања вокала. У раду смо истраживали утицај фонолошке звучности иницијалних фрикатива, тип кокала, место изговора иницијалног фрикатива и контекст у којем су речи снимане на фреквенцију основног тона. Резултати показују да фундаментална фреквенција зависи од типа вокала, у смислу да високи вокали имају вишу фундаменталну фреквенцију од средњих и ниских вокала. Значајни статистички ефекти су били већи код контекстуализоване изговорне целине него код читања изолованих речи. Контура основног тона имала је силазну путању после безвучних и силазну или равну контуру после звучних фрикатива, изузев једног случаја где је после звучног фрикатива контура фундаменталне фреквенције имала растућу криву. Ефекат пертурбације фундаменталне фреквенције има важност до 60 мс трајања вокала. Имајући у виду ову чињеницу, изводимо закључак да се корелат ф0 користи контролисано и намерно да би се појачао контраст између опозиције звучно/безвучно. Пошто се у језицима који имају аспироване иницијалне гласове фонетски безвучни неаспировани слажу по висини фундаменталне фреквеннције са звучним неаспированим, предлажамо да је дистинктивно фонетско обележје везано за корелат f0 [звучност] а не [раширен глотис].

Кључне ријечи


ефекат пертурбације фундаменталне фреквенције; интринзична фреквенција вокала; звучност фрикатива; акустичка фонетика.

Пуни текст:

PDF (English)

Референце


Abramson, A. (1975), “Pitch in the perception of voicing states in Thai: diachronic implications”, Haskins Laboratories Status Reports, 41, 165–174.

Abramson, A., & L. Lisker (1985), “Relative power of cues: F0 shift versus voice timing”, Phonetic Linguistics: Essays in Honor of Peter Lagefoged, retrieved from http://www.haskins.yale.edu/Reprints/HL0507.pdf

Boersma, P., & D. Weenink, (2016), Praat: doing phonetics by computer [Computer program], retrieved from http://www.praat.org

Francis, A. L., V. Ciocca, V. K. M. Wong, J. K. L. Chan (2006), “Is fundamental frequency a cue to aspiration in initial stops”, The Journal of the Acoustical Society of America, 120 (5 Pt 1), 2884–95, https://doi.org/10.1121/1.2346131

Gruenenfelder, T. M., D. B. Pisoni (1980), “Fundamental frequency as a cue to postvocalic consonantal voicing: Some data from speech perception and production”, Perception & Psychophysics, 28 (2), 514–520, https://doi.org/10.3758/BF03198819

Hanson, H. M. (2009), “Effects of obstruent consonants on fundamental frequency at vowel onset in English”, The Journal of the Acoustical Society of America, 125 (1), 425–441, https://doi.org/10.1121/1.3021306

Hlebec, B. (2010), Enciklopedijski rečnik – srpsko-engleski, Beograd: Zavod za udžbenike i nastanvna sredstva.

Hombert, J. M. (1977), “Development of tones from vowel height”, Journal of Phonetics (5), (February 1976), 9–15.

Hombert, J. M. (1978), “Consonant Types, Vowel Quality, and Tone”, in: Tone. A Linguistic Survey, edited by Victoria A. Fromkin, New York – San Francisco – London: Academic Press, 77–111.

Hombert, J. M., J. J. Ohala, W. Ewan (1979), “Phonetic explanations for the development of tones”, Language, 55 (1), 37–58, https://doi.org/10.2307/412518

House, A. S., G. Fairbanks (1953), “The Influence of Consonant Environment upon the Secondary Acoustical Characteristics of Vowels”, The Journal of the Acoustical Society of America, 25 (1), 105–113, https://doi.org/10.1121/1.1906982

Jakobson, R., L. R. Waugh (2002), The sound shape of language, Walter de Gruyter.

Jessen, M. (1998), Phonetics and phonology of tense and lax obstruents in German (Vol. 44), John Benjamins Publishing.

Kirby, J. P., D. R. Ladd (2015), Stop Voicing and F0 Perturbations: Evidence From French and Italian, 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow.

Klajn, I., & Šipka, M. (2006), Veliki rečnik stranih reči i izraza, Novi Sad: Prometej.

Kohler, K. J. (1982), “F0 in the production of lenis and fortis plosives”, Phonetica, 39 (4–5), 199–218, https://doi.org/10.1159/000261663

Kohler, K. J. (1985), “F0 in the perception of lenis and fortis plosives”, Journal of the Acoustical Society of America, 78 (1), 21–32.

Ladefoged, P. (1964), “Some Possibilities in Speech Synthesis”, Language and Speech, 7 (4), 205–214.

Lehiste, I., G. E. Peterson, (1961), “Some Basic Considerations in the Analysis of Intonation”, The Journal of the Acoustical Society of America, 33 (4), 419, https://doi.org/10.1121/1.1908681

Lehiste, I., P. Ivić (1996), Prozodija reči i rečenice u srpskohrvatskom jeziku (s engleskog prevela Ljiljana Subotić), Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Lisker, L., A. S. Abramson (1964), “A Cross-Language Study of Voicing in Initial Stops: Acoustical Measurements”, WORD, 20 (3), 384–422, https://doi.org/10.1080/00437956.1964.11659830

Löfqvist, A. (1975), “Intrinsic and extrinsic {F0} variations in {S}wedish tonal accents”, Phonetica, 31, 228–247.

Löfqvist, A., T. Baer, N. S. McGarr, R. S. Story (1989), “The cricothyroid muscle in voicing control”, The Journal of the Acoustical Society of America, 85 (3), 1314–1321, https://doi.org/10.1121/1.397462

Marković, M. (2012), Uporedna proučavanja vokala engleskog i srpskog jezika: između univerzalnog i specifičnog, Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Ohala, J. J., Eukel (1976), “Explaining the intrinsic pitch of vowels”, The Journal of the Acoustical Society of America, https://doi.org/10.1121/1.2003351

Ohde, R. N. (1984), “Fundamental frequency as an acoustic correlate of stop consonant voicing”, Journal of the Acoustical Society of America, 75(1), 224–30, https://doi.org/10.1121/1.390399

Shadle, C. (1985), “Intrinsic fundamental frequency of vowels in sentence context”, Journal of the Acoustical Society of America, 78(5), 1562–1567, https://doi.org/10.1121/1.392792

Silverman, K. (1986), “F0 cues depend on intonation: The case of the rise after voiced stops”, Phonetica, 43, 76–92.

Stevanović, M. (1967), Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, Novi Sad: Matica srpska.

Umeda, N. (1981), “Influence of segmental factors on fundamental frequency in fluent speech”, The Journal of the Acoustical Society of America, 70 (2), 350–355, https://doi.org/10.1121/1.386783

Whalen, D. H., A. G. Levitt (1995), “The universality of intrinsic F0 of vowels”, Journal of Phonetics, 23 (3), 349–366, https://doi.org/10.1016/S0095-4470(95)80165-0
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715089p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158