Логичке неправилности и стилске фигуре као извор вербалног лингвистичког хумора у енглеском и српском језику

Svetlana S. Vuksanovic

Апстракт


Предмет овог рада јесу логичке неправилности и стилске фигуре као извори хумора у оквиру вербалних лингвистичких шала на нивоу лексеме. Коришћена је компаративна метода у циљу систематског прегледа шала српског и енглеског језика у којима су логичке неправилности и стилске фигуре извори хумора. Ради се о интерлингвалном контрастивном проучавању које је остварено произвољним избором шала у писаној форми са српско-хрватског односно британског и америчког говорног подручја. Резултати показују да је 84,61% поткатегорија остварено у оба језика усљед универзалне природе тих механизамa, што доказује свеобухватност лексичног хумора када су у питању логичке неправилности и стилске фигуре. Само 15,38% поткатегорија није било остварено у једном од језика, тачније њих двије од укупно тринаест. Исто тако, поменути механизми чине 21,66% енглеског односно 21,17% српског корпуса. Овакав процентуални однос јасно показује да, иако не играју кључну улогу у лингвистичком хумору на лексичком нивоу, противрјечје и креативна употреба језика оличена у стилским фигурама представљају значајан окидач истраживаног хумора.

Кључне ријечи


вербални лингвистички хумор; енглески језик; лексема; логичке неправилности; противрјечје; српски језик; стилске фигуре; шала.

Пуни текст:

PDF

Референце


Attardo, Salvatore (1994), Linguistic theories of humor, Berlin - New York: Mouton de Gruyter.

Attardo, Salvatore (2001), Humorous texts: a semantic and pragmatic analysis, Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Bilbija, Snežana (2001), Introducing semantics, Banja Luka: Komunikološki fakultet.

Bugarski, Ranko (2003), Uvod u opštu lingvistiku, Beograd: Čigoja štampa/XX vek.

Dynel, Marta (2009), ”Beyond a joke: types of conversational humor“, Language and linguistics compass 3/5, 1284–1299, интернет, доступно на: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-818X.2009.00152.x/pdf (приступљено 23. септембра 2013).

Драгићевић, Рајна (2010), Лексикологија српског језика, Београд: Завод за уџбенике.

Đorđević, Radmila (2004), Uvod u kontrastiranje jezika (6. izd.), Beograd: Filološki fakultet.

Еrmidа, Isabel (2008), The language of comic narratives: humor construction in short stories, Berlin - New York: Mouton de Gruyter.

Живковић, Драгиша (2001), Теорија књижевности са теоријом писмености: стилистика, књижевни родови и врсте, књижевни периоди и књижевни правци, о композицији и стилу писаних састава: приручник за наставнике и ученике, Београд: „Драганић“.

Katnić Bakaršić, Marina (2001), Stilistika, Sarajevo: Ljiljan.

Lew, Robert (1996), "An ambiguity-based theory of the linguistic verbal joke in English: а thesis submitted to the faculty of Adam Mickiewicz University in partial fulfillment for thе requirements for the degree of Doctor of Philosophy“, интернет, доступно на: http://www.staff.amu.edu.pl/~rlew/pub/Lew_1996_An_ambiguitybased_theory_of_ the_linguistic _verbal_joke_in_English.pdf (пристуљено 15. септембра 2013).

Moon, Rosamund (1998), Fixed expressions and idioms in English: a corpus-based approach, Oxford: Clarendon Press.

Prćić, Tvrtko (1997), Semantika i pragmatika reči, Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Речник српскога језика (2007), Нови Сад: Mатица српска.

Ross, Alison (2005), The language of humor, London and New York: Routledge (Taylor & Francis Group).

Станојчић, Живојин и Љубомир Поповић, (1995), Граматика српскога језика: уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе (4. изд.), Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Cambridge advanced learner’s dictionary (3rd ed.) (2008), Cambridge: Cambridge University Press.

Šipka, Danko (1998), Osnovi leksikologije i srodnih disciplina, Novi Sad: Matica Srpska (odjeljenje za književnost i jezik).
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715168v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158