Kултурa као егзогенетичкa супструктурa семиосфере

Sofija M. Kosnicar

Апстракт


Зашто се култура може изучавати као егзогенетичка структура семиосфере? Који су то инваријантни параметари културе за које Лотман вели да јесу универзалије културе. Шта означава појам семиосферна, семиотичка граница? Који су њени варијетети? Које су њене функције? Због чега се она, уопште, проучава у семиотици културе и уметности? То су само извесна питања на која овај рад, разматрањем наведеног комплекса предмета истраживања - покушава да одговори. Референтни феномени су опсервирани у кључу методолошки и истраживачки потентне семиотичке теорије о семиосфери Јурија Михајловича Лотмана.

Кључне ријечи


семиосфера; семиосферна граница; аура семиосферне границе; текст; семиосферни индивидуум (социјететски, артефактски); култура; код.

Пуни текст:

PDF

Референце


Beker, Miroslav (1985), „Barthesova teorija o tekstu“, Polja, 318, 276–277.

Bosanac, Milan i Mandić, Oleg (1977), Rječnik sociologije i socijalne psihologije, Zagreb: IK Informator.

Видановић, Иван (2015), Речник социјалног рада, Београд: Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Друштво социјалних радника Републике Србије.

Gashi, Zoran (2011), Kameo – Autoportret straha u jednom kadru, Novi Sad: Akademska knjiga.

Ђерић, Гордана (2005а), „О немим и гласним стереотипима: конструисање ‘етничког карактера’ у усменој књижевности“, Филозофија и друштво, 26, 105–120.3.

Ђерић, Гордана (2005б), Пр(а)во лице множине. Колективно самопоимање и представљање: митови, карактери, менталне мапе и стереотипи, Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију, ИП „Филип Вишњић”.

Живанчевић Секеруш, Ивана (2009), „Родне перспективе историје читања“, Како (о)писати различитост? Слика другог у српској књижевности, Нови Сад: Филозофски факултет.

Jablan, S. (2002), Modularity in Science and Art, Visual Mathematics, 4/1, 2002, интернет, доступно на: http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/jablan/cover.htm (приступљено 6.2.2012).

Klaić, Bratoljub (1982), Rječnik stranih riječi, tuđice i posuđenice, Zagreb: Nakladni zavod MH.

Константиновић, Зоран (1969), Феноменолошки приступ књижевном делу, Београд: Просвета.

Кошничар, Софија (2011а), „Семиосфера“, Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури, приредили Бојана Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден, Нови Сад: Академска књига, 347–352.

Кошничар, Софија (2011б), „Глобалне комуникационе сфере“, Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури, приредили Бојана Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден, Нови Сад: Академска књига, 80–82.

Кошничар, Софија (2011ц), „Код, кодови културе“, Прегледни речник компаратистичке терминологије у књижевности и култури, приредили Бојана Стојановић Пантовић, Миодраг Радовић и Владимир Гвозден, Нови Сад: Академска књига, 191–195.

Лејсер, Бaртон (2010), „Хомосексуалност и аргумент о ‘неприродности’” QT, часопис за квир теорију и културу, година I, број 1–2, Gayten-LGBT, Београд, 2010, 79.

Младеновић, Марко (1982), „Патријархат“. „Патријархално друштво“, Социолошки лексикон, ур: Радомир Лукић, Мирослав Печујлић. Београд: Савремена администрација, 442–443.

Норберт, Елијас (2001), Почеци цивилизације, Сремски Карловци: ИК З. Стојановића.

Patrijarhat, интернет, доступно на: https://hr.wikipedia.org/wiki/Patrijarhat (приступљено 28.11.2016).

Стојановић Пантовић, Бојана (2014), „Идеологија читања и проблеми идентитета српске књижевности“, Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности, зборник радова, Нови Сад: Флозофски факултет, 25–34.

Тејлор, Чарлс (2008), Извори сопства, стварање модерног идентитета, Нови Сад: Академска књига.

Feminizam treceg vala, интернет, доступно на: https://hr.wikipedia.org/wiki/ Feminizam (приступљено 2.12.2016).

Focht, Ivan (1984), Uvod u estetiku, Sarajevo: Svjetlost.

Function (mathematics), интернет, доступно на: https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics), (приступљено 15.3.2017).

Црњански, Милош (1966а), Код Хиперборејаца I, Београд: Просвета, Нови Сад: Матица српска, Загреб: Младост, Сарајево: Свјетлост.

Црњански, Милош (1966б), Код Хиперборејаца II, Београд: Просвета, Нови Сад: Матица српска, Загреб: Младост, Сарајево: Свјетлост.

Yaneer, Bar-Yam (2011), Concepts: Butterfly Effect, интернет, доступно на: http://necsi.edu/guide/concepts/butterflyeffect.html (приступљено 18.6.2012).
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715235k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158