Флора и фауна у приповеткама Милоша Црњанског

Jelena Dj. Maricevic Balac

Апстракт


Рад представља заокружену прву етапу истраживања флоре и фауне у прози Милоша Црњанског. До сада је било парцијалних истраживања или флоре или фауне код овог писца, али нису се тицала испитивања и проблематизације њихове енкаустике, али ни систематског приступа. Циљ је допринети науци о књижевности не само новим читањем српског класика већ и указати на значењски потенцијал задатих појединости на које је сâм писац рачунао када је стварао. У раду су анализиране оне приповетке које се сматрају најпарадигматичнијим за ову проблематику и које међусобно кореспондирају на мотивском или идејном плану када је реч о флори и фауни. То су: „Адам и Ева“, „Убице (гротеска)“, „Света Војводина“ и „Врт благословених жена“. На основу истраживања и анализе, дошли смо до барем три заједничке окоснице – врт, ружа, опера – кроз које се семантизују биљни и животињски свет у приповедној прози Црњанског.

Кључне ријечи


Црњански; флора; фауна; врт; приповетка; опера; симболика; семантика.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори

Crnjanski, Miloš (1983), Izabrana dela, knj. 2: Dnevnik o Čarnojeviću i druga proza, N. Bertolino (izabrao), Beograd: Nolit

Црњански, Милош (1938), „Мој шпански увод“, XX век, бр. 7, 221–230.

Литература

Блечић, Милорад (1993), Шуме, златне шуме и друге биљке у ‘Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског, Београд: Књижевна заједница Звездара; Народна библиотека „Вук Караџић“; Издавачко предузеће Југограф.

Бошковић, Драган (2010), „Животиње, политика, род“, Заблуде модернизма, Београд: Службени гласник, 67–82.

Vladušić, Slobodan (2011), Crnjanski, Megalopolis, Beograd: Službeni glasnik.

Gänzl, Kurt (2001), „The Geisha, a story of a tea house Japanese musical play in 2 acts“, The Encyclopedia of the Musical Theatre, dostupno na: http://operetta-research-center.org/geisha-story-tea-house-japanese-musical-play-2-acts/ (pristupljeno: 21. 3. 2017)

Gerbran, Alen, Žan Ševalije, (2004), Rečnik simbola: mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, likovi, boje, brojevi, P. Sekeruš, K. Koprivšek, I. Gordić (prev.), Novi Sad: Kiša; Stylos.

Гура, Александар (1997), Символика животных в славянской народной традиции, Москва: Индрик.

Markasović, Magdalena (2015), dostupno na: „Tajasntveni svijet biljaka“: http://tajanstvenisvijetbiljaka.blogspot.rs/2015/03/mravlji-poklon-hrabrosti.html, (pristupljeno: 21. 3. 2017).

Ненин, Миливој (2002), „Напомена приређивача“, Лирика Итаке и све друге песме, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 172–174.

Петровић, Предраг (2015), „Поглед иза видовданске завесе: ратна проза Милоша Црњанског“, Први светски рат и српска књижевност. Два века од Вукове Мале простонародне славеносрпске пјеснарице (44. научни састанак слависта у Вукове дане), Београд: Међународни славистички центар, 397–404.

Раичевић, Горана (2007), „Улисова мушка туга: мушки и жемски принцип у делу Милоша Црњанског“, Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности, З. Карановић, Р. Гикић Петровић (ур.), Нови Сад: Филозофски факултет, 227–241.

Самарџија, Снежана (2014), „Танковрха јела и зелен бор. Напомене уз зимзелено дрвеће у народној поезији“, Биље у традиционалној култури Срба. Приручник из фолклорне ботанике II, З. Карановић (ур.), Нови Сад: Филозофски факултет, 5–18.

Софрић, Павле (1990), Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба (фототип), Београд: БИГЗ.

Tanasijević, Stefan (2013), „Oleander – lijander“, dostupno na: http://www.artnit.net/flora-doma/item/716-oleander-lijander.html (pristupljeno: 21. 3. 2017).

Tanasijević, Stefan (2013), „Simbolika kamelije“, dostupno na: http://www.artnit.net/flora-doma/item/908-simbolika-kamelije.html (pristupljeno: 21. 3. 2017).

Tanasijević, Stefan (2012), „Kanarinac – veseli kućni ljubimac“, dostupno na: http://www.artnit.net/urbane-%C5%BEivotinje/item/99-kanarinac-veseliku%C4%87niljubimac.html (pristupljeno: 21. 3. 2017).

Tatarenko, Ala (2004), „Tri zumbula u prozoru: u potrazi za junakom ‘Dnevnika o Čarnojeviću’“, Polja, god. 49, br. 428, 112–123.

Turkalj, Nenad (1965), 100 opera, Zagreb: Stvarnost.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715307m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158