Страни утицаји на арумунску лексику: позајмице у окамењеним формана

Joana Hadzi-Lega Hristoska

Апстракт


Циљ овог рада јесте проучавање страних утицаја на арумунску лексику. Рад је посебно усмерен на позајмице из неког другог језика у арумунски, најчешће као резултат директног контакта. Посебни језици који се проучавају јесу: грчки, турски, словенски језици, албански и италијански. Окамењене форме, као општи назив који обухвата фразеолошке изразе и пословице, употребљене су само у конкретном контексту као позајмице и не представљају предмет семантичке анализе. Ипак, на индиректан начин, оне представљају значајно фразеолошко богатство арумунског говора и арумунског погледа на свет. Анализа примера показује да у арумунском корпусу доминирају позајмице грчког порекла, што потврђује податак из Речника арумунског дијалекта Таћета Папахаџија.


Кључне ријечи


позајмица; арумунски; oкамењене форме; фразеолошки изрази; пословице; грчки језик; турски језик; словенски језик; албански језик; италијански језик.

Пуни текст:

PDF (Français)

Референце


Atanasov, Petar (2002), Meglenoromana astăzi, Bucureşti : Editura Academiei Romane.

Capidan, Theodor (2001 [1932]), Aromanii. Dialectului aroman (studiu lingvistic) , Craiova: Fundaţia „Scrisul Romanesc“.

Cristian Ionescu, Pedro (1999), „Variedades linguisticas rumanas en la Peninsula Balcanika : arrumano, meglenorrumano e istrorrumano“,Revista de Filologia Romanica, 16 : 29-58.

Friedman, A. Victor (2001), „The Vlah minority in Macedonia: language, identity, dialectology, and standardization“,Papers in Slavic, Baltic, and Balkan Studies, Slavica Helsingiensia 21: 26-50.

Колемишевска, Слободанка (2003), Лингвистичките калки како средство за збогатување на македонскиот јазик (магистерски труд), Скопје : Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје.

Марковиќ, Марјан (1998), „За некои балкански црти во говорот на Ароманците Фаршероти од охридско-струшкиот регион“,МАЛА 98: Јазикот и општеството на прагот на XXI век, 149-153.

Markovik, Marjan (2007), „About some aromanian-albanian parallelisms in nominal and verbal system (areal linguistic approach)“, in Прилози на македонските учесници на IX-от Меѓународен конгрес на Југоисточна Европа, Тирана, 30 август-3 септември 2004 година, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 51-55.

Настев, Божидар (1988), „Италијанските лексички елементи во ароманскиот“, Атанасов П. (ed.), Аромански студии: прилози кон балканистиката, Скопје: Огледало, 61-64.

Papahagi, Tache (2013 [1963]), Dicţionarul dialectului aroman general şi etimologic. Dictionnaire aroumain (macedoroumain) general et etymologique, Bucureşti : Editura Academiei Romane.

Piirainen, Elisabeth (2012), Widespread idioms in Europe and beyond: toward a lexicon of common figurative units, New York: Peter Lang Publishing, Inc.

Sala, Marius (1997), Limbi in contact, Bucureşti : Editură enciclopedică.

Sala, Marius (1998), De la latina la romana, Bucureşti : editura Univers Enciclopedic; trad. mac. par Atanasov M. 2012, Од латински до романски, Скопје : Институт за македонски јазик „КрстеМисирков“.

Sandfeld, Kristian (1930), Linguistique balkanique (problemes et resultats), Paris : Librairie C. Klincksieck.

Saramandu, Nicolae (2003), „Sisteme de scriere a aromanei“,Studii aromane şi meglenoromane, Constanţa : Ex Ponto, 83-88.

Saramandu, Nicolae (2003a), „Tache Papahagi (1892-1977)“, Studii aromane şi meglenoromane, Constanţa : Ex Ponto, 119-128.

Saramandu, Nicolae (2007), „Graiul aromanesc din Crusova (Krusevo) – R. S. Macedonia“, Прилози на македонските учесници на IX-от Меѓународен конгрес на Југоисточна Европа, Тирана, 30 август-3 септември 2004 година, Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 539-549.

Saramandu, Nicolae (2008), „Quelques considerations sur les rapports linguistiques slavo-roumains“,La Romanite orientale, Bucureşti : Editura Academiei Romane, 219-221.

Scarlatoiu, Elena (2007), „Etimologii sirbocroate şi macedonene in vocabulatul dialectului aroman“, Прилози на македонските учесници на IX-от Меѓународен конгрес на Југоисточна Европа, Тирана, 30 август-3 септември 2004 година, Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 569-572.

Schapira, Charlotte (1999), Les stereotypes en francais (proverbes et autres formules) , Paris : Editions Ophrys.

Todorovska, Docka & Uliu, Adriana (2007), „Elemente lexicale comune limbilor romana şi macedoneana“, Прилози на македонските учесници на IX-от Меѓународен конгрес на Југоисточна Европа, Тирана, 30 август-3 септември 2004 година, Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, 533-585.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716067h

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158