Semiotičko-kulturološki aspekti unutrašnje drugosti i izegorije u totalitarnoj kulturi na primeru Andrićeve „Proklete avlije”

Sofija M. Kosnicar

Апстракт


U radu su, kao predmet istraživanja, sagledani: dva ključna modusa oblikovanja semiosferne unutrašnje dezorganizovane supstrukture u neelastičnom semiosfernom jezgru kulture; odnosi totalitarne kulture prema izvesnim vidovima sopstvene unutrašnje Drugosti, odnosno prema unutrašnjem alteritetu. Predmet izučavanja razmotren je u kontekstu Andrićeve Proklete avlije, koja je, u metodološkom smislu, analizirana kao tipična studiju slučaja zbog toga što je reprezentativni primer oštrog otklona autokratskog režima od sopstvene unutrašnje Drugosti. Akcenat analize je na sudbini Ćamil efendije kao svojevrsnog političkog zatvorenika i, s tim u vezi, na negativnom odnosu Otomanske imperije prema demokratskim idealima vezanim za pravo na slobodu mišljenja i govora (isegoria, parrhesia). Osim negiranja izegorije kao indikatora demokratičnosti, zapaženo je da je odstupanje od Dekaloga sledeći ključni standard putem kojega totalitarna otomanska kultura identifikuje otklon od svoga samoopisivanja i to odstupanje artikuliše kao sopstveni unutrašnji alteritet podložan kazni. Predmet istraživanja je dominantno razmotren s pozicija teorije o semiosferi Jurija Mihajloviča Lotmana, uz vokaciju izvesnih imagoloških aspekata koji su kompatibilni sa pomenutom teorijom.


Кључне ријечи


„Prokleta avlija” Iva Andrića; semiosfera; semiosferno samoopisivanje; kultura; totalitarno semiosferno jezgro kulture; unutrašnja dezorganizovana supstruktura – unutrašnja Drugost; isegoria; Dekalog.

Пуни текст:

PDF

Референце


Andrić, Ivo (1988), Prokleta avlija, Beograd: Prosveta, Sarajevo: Svjetlost.

Biblija: Stari i Novi zavet (1989), Prev. dr Lujo Bakotić, Novi Sad: Dobra vest.

„Druga knjiga Mojsijeva: Deset svetijeh zapovijesti”, Biblija (1975), Beograd: Izdanje britanskog i inostranog biblijskog društva, 70–71, prevod Đure Daničića i Vuka St. Karadžića.

Džadžić, Petar (1975), O Prokletoj avliji, Beograd: Prosveta.

Frangeš, Ivo (1990), „U Avliji, u prokletoj”, Ivo Andrić, Prokleta avlija – Most na Žepi, Sarajevo: Svjetlost.

Keller, Juzef i dr. (1978), Osnivači velikih religija, Beograd: Radnička štampa.

Klaić, Bratoljub (1982), Rječnik stranih riječi, tuđice i posuđenice, Zagreb: Nakladni zavod MH.

„Knjiga propovjednikova” (12 glava), Biblija (1975), Beograd: Izdanje britanskog i inostranog biblijskog društva, 581–589, prevod Đure Daničića i Vuka St. Karadžića.

Košničar, Sofija (2011a), „Semiosfera”, Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi, priredili B. Stojanović Pantović i dr., Novi Sad: Akademska knjiga, 347–352.

Košničar, Sofija (2011b), „Kod, kodovi kulture”, Pregledni rečnik komparatističke terminologije u književnosti i kulturi, ur. B. Stojanović Pantović i dr. Novi Sad: Akademska knjiga, 191–195.

Košničar, Sofija (2013c), „Strah kao agens kulture u svjetlu teorije o semiosferi”, Umjetnost riječi LVII (2013), 1–2, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 37–59.

Košničar, Sofija (2013d), „Kultura i nasilјe: samoopisivanje semiosfernog jezgra i društveno nasilјe”, Kultura, 139, 416–435.

Lotman, J. Mihajlovič (1974), „Ogledi iz tipologije kulture”, Treći program Radio Beograda, 4, 439–489.

Lotman, J.Mihajlovič (1985), „Razne kulture, različiti kodovi”, Polјa, 318, 274–275.

Lotman, J. Mihajlovič (2004), Semiosfera, U svetu mišlјenja, Novi Sad: Svetovi.

Stanojević Obrad, Sima Avramović (2003), Ars Rhetorica, Beograd: Službeni list SCG.

Balta Pol i dr. (2006), Sve religije sveta, Beograd: Novosti, Hrišćanski kulturni centar.

*

Лотман, Юрий М. (1992a), „Семиотика культуры: O семиосфере”, Статьи по семиотике и топологии культуры, Таллин, «Александра», internet, dostupno na: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php. (pristupljeno 6. 2. 2010).

Лотман, Юрий М. (1992b), „Динамическая модель семиотической системы“, Статьи по семиотике и топологии культуры, Таллин, «Александра», internet, dostupno na: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lotm/index.php (pristupljeno 7. 8. 2009).

Успенский, Борис (1994), Семиотика истории. Семиотика культуры, Москва: Издательство «Гнозис», 432 с. ISBN 5-7333-0385-9, internet, dostupno na: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Ysp/01.php (pristupljeno 23. 1. 2015).
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716161k

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158