Гавро Вучковић Крајишник – литераризација полемичког текста

Danijela D. Jelic

Апстракт


У раду се сагледава дио стваралачког корпуса Гавре Вучковића Крајишника, књижевноисторијски маргинализованог српског писца и културног дјелатника друге половине 19. вијека у БиХ. Књижевна вриједност Крајишникових дјела варира, а естетичко-стилске врхунцe писац остварује у својој најзначајнијој и најобимнијој књизи – Робство у слободи или Огледало правде у Босни. Премда је једним дијелом конципирано као расправа с политичким неистомишљеницима, ово дјело увелико превазилази оквире полемике или памфлетског текста. Истраживање је показало да код Вучковића преовлађује наративни дискурс неуједначене књижевне вриједности, а сама нарација, испресијецана мјестимичним дескриптивним партијама, тече неусиљено, прожета је многобројним појединостима, дигресијама и информацијама. Приповиједање је неријетко живо, обогаћено примјесама народног говора у чијем је миљеу одњегован пишчев дар за онеобичене и инвентивне стилске обрте, вјешт и убједљив језички израз, мудру узречицу, лукаву досјетку, реску иронију, шаљиву доскочицу или описе и поређења у духу народних пјесама. Циљ овог прилога је да укаже на једну занимљиву и надасве необичну литерарну појаву вриједну књижевноисторијског и књижевноумјетничког интересовања, нарочито у контексту српске књижевне традиције у Босни и Херцеговини средином 19. вијека.

Кључне ријечи


Српска књижевност 19. вијека; Босна и Херцеговина; Гавро Вучковић Крајишник; Робство у слободи; тематско-идејни елементи; стилске особености; литераризација полемичког текста; поетика просвјетитељства.

Пуни текст:

PDF

Референце


Андрић, Иво (1930), „Један босански посланик из прошлог стољећа“, Политика, 27 (7788), 14.

Андрић, Иво (1952), „О Гаври Вучковићу и поводом њега“, Зборник радова Института за проучавање књижевности САНУ (књига II).

Андрић, Иво (1976), „О Гаври Вучковићу и поводом њега“, Сабрана дела Иве Андрића (књига тринаеста), Београд: Просвета.

Andrić, Ivo (1976), „Zemlja, ljudi i jezik kod Petra Kočića“, Sabrana dјela Ive Andrića (knjiga trinaesta), Sarajevo: Svjetlost.

Аноним [Кочић, Петар] (1910), „Гавро Вучковић“, Развитак, I (1), 28–30.

Аноним [Кочић, Петар] (1910), „Гавро Вучковић“, Развитак, I (3), 92–93.

Аноним (1866), „Биљешка о изласку из штампе књиге Гавре Вучковића у Сопронијевој печатњи у Земуну“, Босански вјестник, I (35), 4.

Vulin, Miodrag (1981), „Gavro Vučković-Krajišnik: Čovek i delo“, Jugoslovenski istorijski časopis, XX (1–4), 53–74.

Gerbran, Alen i Žan Ševalije (2009), Rečnik simbola, Novi Sad: Stylos art – Kiša.

Ђурић, Хајрудин (1954), „Из преписке Гавре Вучковића“, Живот, III, 614–619.

Đurić, Hajrudin (1957), „Из преписке Гавре Вучковића“, Članci i građa za kulturnu istoriju Istočne Bosne (knjiga I), Tuzla: Zavičajni muzej u Tuzli, 223–243.

Ђуричковић, Дејан (2013), Српски писци Босне и Херцеговине, Лексикон, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Иванић, Душан (1998), Књижевност Српске Крајине, Београд: Бигз – Чигоја штампа.

Илић, Павле (2007), „Гавро Вучковић – прототип бројних Кочићевих, Андрићевих и Ћопићевих јунака“, Гласови прошлости, Нови Сад: Змај.

Кецмановић, Илија (1952), „Два прилога културној историји Босне и Херцеговине“, Живот, I (1), 151–154.

Кочић, Петар (1951), „Гавро Вучковић“, Дјела II, Сарајево: Свјетлост.

Кочић, Петар (2002), „Гавро Вучковић“, Сабрана дјела II, Бања Лука – Београд: Бесједа – Ars Libri.

Кршић, Јован (1952), „Гавро Вучковић-Крајишник“, Одабрани чланци, Сарајево: Свјетлост.

Кршић, Јован (2012), „Гавро Вучковић – Крајишник“, О српској књижевности у Босни и Херцеговини, Бања Лука: Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској.

Летић, Бранко (1992), „Гавро Вучковић“, Српска и хрватска књижевна традиција у турском периоду, Сарајево: Институт за књижевност – Свјетлост.

Летић, Бранко (2009), У огледалу духовном / Огледи из старе српске књижевности, Пале: Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“.

Максимовић, Војислав (1970), „Страдања Гавре Вучковића“, Виђења Босне, Пљевља: Међурепубличка заједница за културно-просвјетну дјелатност.

Maksimović, Vojislav (1981), „Prepisivački, književni i štamparski rad bosanskohercegovačkih pravoslavnih monaha (od kraja petnaestog do početka devetnaestog vijeka)“, Radio-Sarajevo – treći program (izbor iz emitovanih sadržaja trećeg programa Radio Sarajeva), X (35), 526–547.

Martić, fra Grga (1906), Zapamćenja, Zagreb: Knjižara jugoslavenske akademije.

Мићић Кондић, Бранко (2012), Гавро Вучковић о себи и своме времену, Нови Сад: Самоиздат.

Окука, Милош (2001), Добра земљо шапни кроз згњечене влати, Бања Лука – Београд: Задужбина Петар Кочић.

Окука, Милош (2007), Појања и казивања у скрбна и бесудна времена, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Rizvić, Muhsin (1985), „Gavro Vučković“, Pregled književnosti naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo: Veselin Masleša.

Саџак, Младенко (2010), Преглед српске књижевности у Босни и Херцеговини у 19. вијеку, Бања Лука: Арт принт.

Унић, Стојан (1869), „Допис“, Застава, IV (45), Нови Сад.

Тутњевић, Станиша (2011), Размеђа књижевних токова на Словенском југу, Београд: Службени гласник.

Džaja, Маtо (1976), „Ličnost i rad Gavre Vučkovića Krajišnika“, Od Jukića do Hadžiomerspahića, Banja Luka: Glas.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1613287j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158