Контакт

Филолошки факултет, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78.000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Filološki fakultet, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78.000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina

Главни контакт

Biljana Babić
University of Banja Luka

Помоћни контакт

Dalibor Pancic