PREDICTABLE ERRORS IN SERBIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Authors

  • Biljana M. Babić University of Novi Sad Faculty of Philosophy Department of Serbian Language and Linguistics

DOI:

https://doi.org/10.21618/fil2225163b

Keywords:

Serbian as a foreign and first language, error, error analysis

Abstract

This paper compares the written production of students learning Serbian as a foreign language with utterances of children at an early age acquiring Serbian as a first language. In one part of the corpus – the one compared – there are errors in essays by a linguistically heterogeneous group of students who attended an intensive course in Serbian at A1 and A2 levels of knowledge in the Centre for Serbian as a Foreign Language (within the Department of Serbian Language and Linguistics) at the Faculty of Philosophy in Novi Sad. The other part of the corpus – the one the first part is compared with – there are deviations from the standard Serbian language revealed in papers dedicated to the acquisition of Serbian and speech development of children at an early age (one to three years old). By means of comparison, common morphological and syntactic deviations from the standard Serbian norm have been determined and singled out (deviations: 1. in the creation of verb forms, 2. in congruence between the subject and predicate as well as 3. in the use of prepositional-case constructions with verbs) with the aim of showing which students’ errors occur under the influence of the target language itself, i.e. due to intralingual interference. The result of the analysis is a list of the total 43 types and subtypes of errors common for the two groups of respondents, which further leads to the conclusion that the singled out students’ errors can be considered intralinguistic ones. It is established that the total sum of examples by students is 38.1% of their whole corpus in the three observed grammar segments.

References

Anđelković, Darinka (2012), Glagoli i glagolske dopune u razvoju dečijeg govora, neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet <http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/3250/Disertacija.pdf ?sequence=4&isAllowed=y> (datum pristupa: 10. 9. 2020).

Jocić, Mirjana (1977), „Govorna adaptacija odraslog u opštenju sa detetom”, Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije (Beograd), br. 1, 145–153.

Jocić, Mirjana (1983), „Jedan aspekt razvoja komunikativno-lingvističke kompetencije kod dece”, Zbornik za flologiju i lingvistiku (Novi Sad), XXVI/1, 147–157.

Jocić, Mirjana (2002), „Usvajanje i razvoj padežnog sistema srpskog jezika”, Zbornik Matice srpske za flologiju i lingvistiku (Novi Sad), XLV/1–2, 231–244.

Jocić, Mirjana (2006), „Funkcija interpretacije detetovog iskaza od strane odraslog i njen uticaj na razvoj verbalne komunikacije deteta”, u: Jezik, komunikacija, razvoj, Novi Sad: DOO Dnevnik – Novine i časopisi, 31–46.

Kostić, Đorđe, Spasenija Vladisavljević (1995), Govor i jezik deteta u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Mikeš, Melanija (1973), „Razvoj sintakse u drugoj i trećoj godini života”, Zbornik 6, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Naučna knjiga, 101–111.

Mikeš, Melanija, Plemenka Vlahović (1966), „Razvoj gramatičkih kategorija u dečjem govoru”, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad), 2, 165–209.

Savić, Svenka (1972), „Usvajanje lične zamenice prvog lica jednine u dečijem govoru”, Psihologija (Beograd), god. 5, br. 1–2, 59–67.

Savić, Svenka (1978), Kako blizanci uče da govore, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Savić, Svenka, Mirjana Jocić (1973), „Neke karakteristike dijaloga blizanaca”, Zbornik 6, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Naučna knjiga, 113–123.

Vasić, Vera (1976), „Verbalna interakcija starijeg i mlađeg deteta u mikrosredini”, Zbornik radova sa konferencije „Jezik i društvo”, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Jugoslavije, 121–130.

Vasić, Vera (1981), „O usvajanju priloga na ranom uzrastu”, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad), 17, 39–101.

Vasić, Vera (1983), Govor sa sestrom i bratom, Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike.

Vlahović, Plemenka (1965), „Geneza prvih reči i rečenica u dečjem govoru”, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad), 1, 205–214.

References

Anđelković, Darinka (2012), Glagoli i glagolske dopune u razvoju dečijeg govora, neobjavljena doktorska disertacija, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet <http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/3250/Disertacija.pdf ?sequence=4&isAllowed=y> (datum pristupa: 10. 9. 2020).

Antonić, Ivana (2005), „Sintaksa i semantika padeža”, u: P. Piper i dr. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica (red. Milka Ivić), Beograd: Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga – Novi Sad: Matica srpska, 119–300.

Arsenijević, Nada (1990), Najfekventnije interferentne pojave učenika mađarske narodnosti u produkciji na srpskohrvatskom jeziku, neobjavljena magistarska teza, odbranjena 1990. godine na Institutu za južnoslovenske jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad: Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Sign. L 10305.

Azimov, Ėlʼkhan G., Anatoliĭ N. Shchukin (2009), Novyĭ slovarʼ metodicheskikh terminov i poni͡atiĭ (teorii͡a i praktika obuchenii͡a i͡azykam), Moskva: IKAR.

Babić, Biljana (2014), „Greške u tvorbi oblika futura I na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog”, Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV/2 (Tematski zbornik), Novi Sad: Filozofski fakultet, 143–153.

Babić, Biljana (2016), „Greške u upotrebi oblika lokativa na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog”, Zbornik u čast Ljiljani Subotić: Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju, Novi Sad: Filozofski fakultet, 703–726.

Babić, Biljana (2017), „Greške u upotrebi oblika genitiva na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog”, Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI (Tematski zbornik), Novi Sad: Filozofski fakultet, 363–377.

Babić, Biljana (2018), „ Unutarjezičke greške u upotrebi oblika akuzativa u srpskom jeziku kao stranom”, Srpski jezik: studije srpske i slovenske, XXIII, Beograd: Filološki fakultet. 583–600.

Babić, Biljana (2020), „Najfrekventnije unutarjezičke greške u upotrebi padežnih oblika imenica u srpskom jeziku kao stranom”, Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 4, Beograd: Filološki fakultet, 47–59.

Babić, Biljana (2021), Unutarjezičke greške u nastavi srpskog jezika kao stranog, Novi Sad: Filozofski fakultet, Centar za srpski jezik kao strani.

Burzan, Mirjana (1984), Interferencija u predikatu srpskohrvatske rečenice u jeziku učenika mađarske narodnosti, Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike.

Jocić, Mirjana (1980/81), „Jedan aspekt usvajanja padežnog sistema na ranom uzrastu: padeži za obeležavanje prostornih odnosa”, Godišnjak Saveza društava za primijenjenu lingvistiku Jugoslavije (Zagreb), br. 4–5, 87–91.

Jocić, Mirjana (2002), „Usvajanje i razvoj padežnog sistema srpskog jezika”, Zbornik Matice srpske za flologiju i lingvistiku (Novi Sad), XLV/1–2, 231–244.

Kostić, Đorđe, Spasenija Vladisavljević (1995), Govor i jezik deteta u razvoju. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kovačićek, Miljenko (1986), „Problemi u učenju hrvatskog ili srpskog na početnim stupnjevima za englesko govorno područje”, Zbornik radova sa savetovanja Nastava srpskohrvatskog jezika kao stranog, Beograd: Institut za strane jezike, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja grada Beograda, 65–69.

Krashen, Stephen D. (First internet edition 2002), Second Language Acquisition and Second Language Learning, Los Angeles: University of Southern California <http://www.sdkrashen.com/content/books/sl_acquisition_and_learning.pdf>, (datum pristupa: 3. 8. 2021).

Kristal, Dejvid (1996), Kembrička enciklopedija jezika, Beograd: Nolit.

Mikeš, Melanija, Plemenka Vlahović (1966), „Razvoj gramatičkih kategorija u dečjem govoru”, Prilozi proučavanju jezika (Novi Sad), 2, 165–209.

Milošević, Stefan (2016), „Tipologija gramatičkih grešaka ruskih govornika pri usvajanju srpskog jezika”, Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 3, Beograd: Filološki fakultet, 169–179.

Perišić Arsić, Olja (2016), „Analiza grešaka u srpskom jeziku kao stranom na primeru italofona”, Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 3, Beograd: Filološki fakultet, 155– 168.

Richards, Jack S. (21971/1975), „A Non-Contrastive Approach to Error Analysis”, Error Analysis – Perspectives on Second Language Acquisition (Ed. by Jack S. Richards), London: Longman, 172–188.

Ruskova Đermanović, Svetla (2013), „O nekim morfološkim greškama kod studenata srbistike na Univerzitetu u Plovdivu”, Srpski jezik, književnost, umetnost, Knj. 1: Tradicija i inovacije u savremenom srpskom jeziku, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 503–510.

Savić, Svenka (1975), „Psiholingvistika i razvoj govora: usvajanje enklitičkog sistema u srpskohrvatskom jeziku”, Književnost i jezik (Beograd), god. 22, br. 2, 254–266.

Savić, Svenka (1978), Kako blizanci uče da govore, Novi Sad: Filozofski fakultet.

Skutnab-Kangas, Tove (1991), Bilingvizam – da ili ne, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Slobin, Dan I. (1981), „Univerzalije u gramatičkom razvoju dece”, u: Razvoj govora kod deteta (Izabrani radovi), Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 155–170.

Šotra, Tatjana (2006), Kako progovoriti na stranom jeziku, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Vasić, Smilja, Svenka Savić (1972), „Principi jezičkih univerzalija i jedan vid dečijeg govornog razvitka u ranom uzrastu”, Psihologija (Beograd), god. 5, br. 1–2, 68–75.

Vojnović, Jelena (2007), „Usvajanje padežnog sistema u nastavi srpskog jezika kao stranog (početni nivo)”, Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti (Zbornik radova), Beograd: Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, Filološki fakultet Univerziteta, 281–289.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

M. Babić, B. . (2022). PREDICTABLE ERRORS IN SERBIAN AS A FOREIGN LANGUAGE . PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies, 13(25), 163–188. https://doi.org/10.21618/fil2225163b