Leksičko-semantički transfer u međujeziku srbofonih studenata koji uče italijanski kao L2 i španski kao L3

Аутори

  • Marija N. Vujovic

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2022178v

Кључне речи:

leksički transfer, međujezik, greške, višejezični govornici, španski L3, italijanski L2, srpski L1.

Сажетак

Leksički transfer, tj. uticaj govornikovog poznavanja reči jednog jezika na poznavanje ili korišćenje reči na ciljnom jeziku predstavlja važan kognitivni proces tokom učenja novog jezika koji učenici često koriste kao strategiju kompenzacije. Ovaj rad se bavi greškama u međujeziku srbofonih studenata koji uče dva tipološki slična jezika: italijanski kao L2 i španski kao L3, a nastale su kao posledica leksičkog transfera. Metodom analize grešaka identifikovane su i klasifikovane najučestalije greške izazvane leksičko-semantičkim transferom. Rezultati istraživanja pokazuju da leksički transfer nastaje usled međujezičkih identifikacija, da su lingvistički faktori tipološke udaljenosti i psihotipologije ključni za pojavu transfera (budući da se greške u pisanoj produkciji učenika tiču sličnih reči u italijanskom i španskom, dok srpski nikada nije bio izvor transfera), i da je kod višejezičnih govornika češći transfer forme (leksički transfer), nego transfer značenja (semantički transfer) iz L2 u L3.

##submission.downloads##

Објављено

2020-12-30

Bрој часописа

Секција

Language