THE OPTATIVE IN THE ALBANIAN LANGUAGE

Authors

  • Nailja R. Malja Imami University of Belgrade, Faculty of Philology Department of Albanian Language and Literature
  • Andjela M. Markovic University of Belgrade, Faculty of Philology Department of Albanian Language and Literature

DOI:

https://doi.org/10.21618/fil2328225m

Keywords:

Albanian language, morphosyntax, optative, subjunctive, history, formation, usage.

Abstract

The verb system of the Albanian language in its present form is quite rich in different tense and modal forms. Some of them are inherited from the oldest stages of the language, others are relatively new internal creations. Although this verb form has been studied by a number of prominent albanologists such as F. Bopp (1854) (Franz Bopp), G. Meyer (1888) (Gustav Meyer), H. Pedersen (1895) (Holger Pedersen), Dh. Kamarda (1864) (Dhimitër Kamarda), Gj. Pekmezi (1908) (Gjergj Pekmez), M. Domi (1961) (Mahir Domi), Sh. Demiraj (1986) (Shaban Demiraj), its origin and development remain unclear and many questions remain open. In this paper, we deal with its historical development, its use, and we will give the opinions of other well-known linguists about this verb form. We will also analyse two books in terms of how much the optative is used in the standard language and how much in the dialect. Based on the analysis of specific examples, we concluded that the optative mood in the Albanian language is more commonly used in old texts, ballads, folktales, and dialects, and it is increasingly less utilised in standard literature, indicating a trend towards reduction, similar to what occurs in other Indo-European languages.

References

Ajeti, I. (2017) Studime për g juhën shqipe (vepra të zg jedhura). Prishtinë, ASHAK.

Camarda, D. (1864) Saggio di grammatologia camaparata sulla lingua albanese. Livorno.

Çapaliku, S. (2021) Mbyllur për pushime. Tiranë, Botimet Fishta.

Çerpja, A. (2012) Formimi i normës së sotme letrare në sistemin foljor të g juhës shqipe. Tiranë.

Demiraj, Sh. (1986) Fonetika historike e g juhës shqipe. Tiranë, Mihal Duri.

Likaj, E. (2003) Zhvillimi i eptimit në g juhën shqipe (Morfolog ji historike). Tiranë, SHBLU.

Klajn, I. (2005) Gramatika srpskog jezika. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kuteli, M. (2005) Tregime të moçme shqiptare: ballada dhe raspsodi popullore të ritreguara për fëmijët e moshës së mesme dhe të rritur shollore. Tiranë, Mitrush Kuteli.

Domi, M. (1961) Morfolog jia historike e shqipes – konspekt leksione dispencë. Tiranë, Universiteti i Tiranës.

Malja Imami, N. (2008) Gramatika albanskog jezika (Fonetika i morfologija). Beograd, NNK.

Maretić, Т. (1963) Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika. Treće, nepromijenjeno izdanje. Zagreb, Matica hrvatska.

Nenezić, S. (2019) Gramatički status jednog glagolskog oblika: radni glagolski pridjev, krnji, perfekat. Nikšić, Filološki fakultet.

Pedersen, H. (1895) Texte, Albanische Texte mit Glosar. Leipzig.

Piper, P. (2005) Semantičke kategorije u prostoj rečenici: sintaksička semantika. U: Piper, Predrag i dr. Sintaksa savremenoga srpskoga jezika. Prosta rečenica (str. 575–982). Beograd, Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska.

Piper, P. & Klajn, I. (2013) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad, Matica srpska.

Xhaferraj, M. (2012) Paralelizma në strukturën gramatikore të shqipes e të greqishtes (sistemi foljor). Tiranë.

Pekmezi, Gj. (1906) Gramatik der albanesische Etymologien.

Riza, S. (1997) Vepra 2. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe Arteve.

Simeon, R. (1969) Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I, A–O. Zagreb, Matica hrvatska.

Stanojčić, Ž. & Popović, M. (2004). Gramatika srpskog jezika za gimanazije i srednje škole. Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Stevanović, M. (1989). Savremeni srpskohrvatski jezik (gramatički sistemi i književnоjezička norma) II. Sintaksa (4 izd.). Beograd: Naučna knjiga.

Tanasić. S. (2005). Sintaksa glagola. U: Piper, P. i dr. Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta rečenica (str. 345-476). Beograd, Institut za srpski jezik SANU, Beogradska knjiga, Matica srpska.

Topalli, K. (1998) Për burimin e trajtës foljore të mënyrës dëshirore në g juhën shqipe, Studime filologjike 3–4. Tiranë.

Topalli, K. (2011) Gramatikë historike e gjuhës shqipe, Studime albanologjike 3. Tiranë.

Topalli, K. Disa rezultate në studimin e zhvillimit historik të g juhës shqipe Microsoft Word – Ligjerata e antarsimit.docx (ashak.org) [Preuzeto 17. 09. 2023.]

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Malja Imami, N. R. ., & Markovic, A. M. . (2023). THE OPTATIVE IN THE ALBANIAN LANGUAGE. PHILOLOGIST – Journal of Language, Literature, and Cultural Studies, 14(28), 225–245. https://doi.org/10.21618/fil2328225m