Формална обележја компаративних фразеологизама у средњевисоконемачком језику

Аутори

  • Branislav D. Ivanovic University of Belgrade, Faculty of Philology, Department of German Language and Literature

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.21618/fil2123363i

Кључне речи:

компаративни фразеологизми, средњевисоконемачки језик, формална обележја, дијахронијска фразеологија

Сажетак

Фразеологија средњевисоконемачког језика и данас се сматра недовољно истраженом облашћу германистичке лингвистике. Доскорашњи недостатак савременог фразеолошког речника за наведени период, хетероген текстуални корпус ове епохе и непостојање чвршће везе између фразеологије и историје немачког језика само су неки од разлога за наведено стање. У фокусу истраживања фразеологије ранијих периода превасходно су се налазиле одређене супкласе, и то пословице, крилатице и геминатни фразеологизми, а током последње деценије интересовање истраживача окреће се осталим слабије проученим фразеолошким супкласама, пре свега различитим типовима идиома и колокација. У раду се на основу примера из корпуса утврђују формална обележја средњевисоконемачких компаративних фразеологизама из синхронијске перспективе. Наведена тема је од значаја за дијахронијску фразеологију с обзиром на то да дефинисана структурна обележја у системском смислу представљају предуслов за даља истраживања дијахронијских процеса примарне и секундарне фразеологизације код компаративних фразеологизама у млађим епохама, а захваљујући установљеним формалним обележјима могу се доносити нови закључци о питањима дијахронијских промена код ове супкласе, чиме се стиче увид и у шире процесе дијахронијског динамизма немачког фразеолексикона од средњевисоконемачког до савременог језичког стања. Јасно установљена формална обележја могу додатно да послуже и као један од индикатора за препознавање ових лексикализованих структура у средњевисоконемачком тексту. На основу анализе одабраних примера може се закључити да средњевисоконемачки компаративни фразеологизми превасходно представљају бицентричне структуре испод нивоа реченице, које чувају конзервативно стање када су у питању компаративне партикуле, а истовремено не показују редупликацију еквативних партикула. Именичка компонента у оквиру secundum-a показује средњевисоконемачке језичке иновације у смислу све чвршћег етаблирања левог поља номиналне фразе. У свом основном облику могу да имају и инверзију primum-a и secundum-а, а известан број компаративних фразеологизама може да показује и одређене фонетске специфичности, што иде у прилог конвергентнијем међуодносу између различитих фразеолошких супкласа у старијим језичким периодима.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Бранислав Д. Ивановић, ванредни професор на Катедри за германистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Магистрирао је и докторирао на Филолошком факултету у Београду из области историјске фразеологије њемачког језика. Тема магистарског рада је Фразеологизми у Лутеровом преводу Библије на ранонововисоконемачки језик из 1534. године и њихова заступљеност у савременом немачком језику (2005). Докторску дисертацију Рецесивна обележја немачких фразеологизама и тенденција нивелације према савременом језичком стању одбранио је 2013. године. У фокусу досадашњих истраживања превасходно су теме из историјске фразеологије и контрастивне граматике њемачког и српског језика. Био је један од сарадника међународног научног пројекта израде контрастивне граматике њемачког и српског језика (2012–2017), који је резултовао објављивањем петотомног издања Kontrastive deutsch-serbische Grammatik, у оквиру којег је био задужен за морфологију глагола, прилог и прилошку фразу у њемачком и српском језику. Хонорарни је наставник Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, рецензент више часописа, члан Уређивачког одбора часописа Komunikacija i kultura online, предсједник је Комисије за полагање испита за лиценцу наставника при Министарству просвете и стални је рецензент за акредитацију студијских програма Националног акредитационог тела Србије.

##submission.downloads##

Објављено

2021-08-07

Bрој часописа

Секција

Language