Самоисправљање говорних омашки у енглеском као страном језику код говорника чији је матерњи језик српски

Sanda S. Bjelajac

Апстракт


Овај рад сагледава факторе који нарушавају течност говора на матерњем и страном језику, а највећи фокус ставља на самоисправљене говорне омашке у енглеском као страном језику код говорника чији је матерњи језик српски. Главна хипотеза овог рада претпоставља да постоји знатна интерференција лексике и граматичких правила матерњег језика при говорној производњи на страном језику, узрокована већим когнитивним оптерећењем код говора на страном језику. На основу анализе садржаја спонтаног говора на енглеском као страном језику, у овом истраживању се класификују и тумаче откривене самоисправљене омашке, узимајући притом у обзир величину и врсту језичких сегмената захваћених репарандумом, постојање и избор израза исправљања, те врсту и фокус исправљања. Репарандуми се анализирају и по основи фазе говорне производње у којој се јављају, у складу са Левелтовим моделом говорне производње, као и неколико двојезичких модела. Повратне спреге које се активирају као посљедица рада механизма мониторинга говора указале су да говорници производе опште говорне омашке, као и оне омашке које су специфичне за говор на страном језику. Осим тога, једна петина свих самоисправљених говорних омашки откривених истраживањем сврстана је у категорију омашки насталих интерференцијом управо српског као матерњег језика, чиме се указује на постојање наведене интерференције, чак и код веома флуентних говорника енглеског језика.

Кључне ријечи


говорне омашке; модели говорне производње; мониторинг; перцептивне повратне спреге; самоисправљање; извршна контрола; интерференција.

Пуни текст:

PDF (English)

Референце


Aitchinson, Jean (2008), The articulate mammal: an introduction to psycholinguistics, London: Routledge.

Baddeley, Allen D. (1986), Working memory, Oxford: Clarendon Press.

Bialystok, Ellen (1999), “Cognitive complexity and attentional control in the bilingual mind”, Child Development 70/3, New Jersey: Wiley-Blackwell, 636–644.

Carroll, David W. (2007), Psychology of language, Belmont: Thomson Wadsworth.

Clark, Herbert H., Thomas Wasow (1998), “Repeating words in spontaneous speech”, Cognitive psychology 37, Amsterdam: Elsevier, 201–242.

Corder, Pit S. (1967), “The significance of learner’s errors”, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 5, Berlin: De Gruyter Mouton, 161–169.

Crookes, Graham (1991), “Second language speech production research: A methodologically oriented review”, Studies in Second Language Acquisition 13/1, Cambridge: Cambridge University Press, 113–132.

Cutler, Anne (1988), “The perfect speech error”, in: Language, speech and mind: Studies in honor of Victoria A. Fromkin, Eds. Larry M. Hyman and Charles N. Li, London: Croom Helm, 209–223.

De Bot, Kees (1992), “A Bilingual Processing Model: Levelt’s ‘Speaking’ Model Adapted”, Applied Linguistics, 13: 1–24.

Dell, Gary S. (1985), “A positive feedback in hierarchical connectionist models: applications to language production”, Cognitive science 9, New Jersey: Wiley-Blackwell, 3‒23.

Dell, Gary S., Reed D. Kristopher, Antje S. Meyer, David R. Adams (2000), “Speech еrrors, phonotactic constraints, and implicit learning: A study of the role of experience in language production”, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 26/6, Washington: American Pyschological Association, 1355–1367.

Fromkin, Victoria (1973), Speech errors as linguistic evidence, The Hague: Mouton.

Garnham, Alan, Richard C. Shillcock, Gordon D.A. Brown, Andrew I.D. Mill, Anne Cutler (1981), “Slips of the tongue in the London–Lund corpus of spontaneous conversation”, Linguistics 19/7–8, 805–817.

Garret F. Merrill (1975), “The analysis of sentence production”, The psycholоgy of learning and motivation 9, Ed. Gordon Bower, New York: Academic Press.

Green, David W. (2008), “Bilingual aphasia: adapted language networks and their control”, Annual Review of Applied Linguistics 2, Cambridge: Cambridge University Press, 25–48.

Griffiths, Roger (1991), “Pausological research in an L2 context: a rationale, and review of selected studies”, Applied Linguistics 12/4, Oxford: Oxford University Press, 345–364.

Horga, Damir (1997), „Samoispravljanje u govornoj proizvodnji”, Suvremena lingvistika 43–44/1–2, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 91–104.

Horga, Damir, Vesna Požgaj Hadži (2012), “(Dis)fluentnost i proizvodnja govora”, Slavistična revija 60/4, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 621–637.

Kormos, Judit (1999), “Monitoring and self-repair in L2”, Language Learning 49/2, New Jersey: Wiley-Blackwell, 303‒342.

Levelt, Willem J.M. (1983), “Monitoring and self-repair in speech”, Cognition 14, Amsterdam: Elsevier, 41–104.

Levelt, Willem J.M. (1989), Speaking: From Intention to Articulation, Cambridge: MIT Press.

Levelt Willem J.M. (1999), “Models of word production”, Trends in Cognitive Sciences 3/6, Cambridge: Cell Press, 223–232.

Newkirk, Don, Edward Klima, Carlene Canady Pedersen & Ursula Bellugi (1980), “Linguistic evidence from slips of the hand”, in: Errors in Linguistic Performance: Slips of the Tongue, Ear, Pen, and Hand, Ed. Victoria Fromkin, Academic Press: New York, 165–198.

Poulisse, Nanda, Theo Bongaerts (1994), “First language use in second language production”, Applied Linguistics 15/1, 36–57.

Poulisse, Nanda (1999), Slips of the tonguе: speech errors in first and second language production, Amsterdam: John Benjamins.

Temple, Liz (2000), “Second language learner speech production”, Studia Linguistica 54/2, New Jersey: Wiley-Blackwell, 288–297.

Watanabе, Michiko, Ralph R. Rose (2012), “Pausology and hesitation phenomena in second language acquisition”, The Routledge Encyclopedia of Second Language Acquisition, Ed. Peter Robinson, New York: Routledge, 480–483.

Williams, Sarah, Bjorn Hammarberg, (1998), “Language switches in L3 production: Implications for a polyglot speaking model”, Applied Linguistics 19, 295–333.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715114b

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158