Надзирање као метод истраге и (ре)конструкције стварности у новели „Налог” Фридриха Диренмата

Branka B. Ognjanovic

Апстракт


У раду се даје увид у конституисање истраге и природу њеног односа са реалношћу у новели Налог Фридриха Диренмата. Испитује се начин на који особа Ф. вршењем истраге ствара реалност – најпре приступивши потрази за истином биографским методом, тумачећи дневнике, слике и белешке Тине фон Ламберт, а потом крећући се инсценираним реалностима, што нас упућује и на питање ко заиста управља истрагом: особа Ф. или инстанца моћи. Указује се на проблематику границе између истине и фикције и на различите видове сазнања оличене у логичару, камерману Полифему и његовом сараднику Ахилу, али и на могућност да се сазнањима манипулише у зависности од угла посматрања. Стога битну улогу у новели има надзирање као метод посматрања, контроле и стварања реалности, те је приликом анализе као теоријско полазиште искоришћена теорија о моћи и надзирању Мишела Фукоа.

Кључне ријечи


дискурс моћи; инсценирана стварност; истрага; контрола; надзор.

Пуни текст:

PDF

Референце


Adorno, T., Horkheimer, M. (1969), Dialektik der Aufklarung: philosophische Fragmente, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag.

Bošković, D. (2004), Islednik, svedok, priča: istražni postupci u Peščaniku i Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša, Beograd: Plato.

Wassmann, E. (2009), Die Novelle als Gegenwartsliteratur: Intertextualitat, Intermedialitat und Selbstreferentialitat bei Martin Walser, Friedrich Durrenmatt, Patrick Suskind und Gunter Grass, St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag.

Virilio, P. (1993), Mašine vizije, Novi Sad: Svetovi.

Direnmat, F. (1991), Nalog ili o nadziravanju nadzirača nadzirača: novela u dvadeset četiri rečenice, Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo.

Kon, D. (1997), „Optika i moć u romanu“, Beograd: Reč, 31, 65–73.

Kost, J. (2005), „Mediale Inszenierung als Paradigma der entfremdeten Moderne: Friedrich Dürrenmatts Der Auftrag oder Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter“, Krieg in den Medien, Amsterdam: Rodopi.

Sloterdijk, P. (1992), Kritika ciničkog uma, Zagreb: Globus.

Sloterdijk 1993: P. Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Fuko, M. (1997), Nadzirati i kažnjavati: rođenje zatvora, Beograd: Prosveta.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715391o

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158