Прво издање „Горског вијенца” (1847–2017)

Radmilo N. Marojevic

Апстракт


Чланак представља уводно поглавље монографског истраживања у којем се описују издања Горског вијенца Петра II Петровића Његоша као етапе у критичком преиспитивању текста спјева и тумачењу његових „тамних мјеста” и представљају приређивачи тих издања са становишта доприноса његошологији као науци на грађи анализираног спјева. У чланку се аргументовано потврђује да је прво издање приредио Његошев секретар Милорад Медаковић у сарадњи с аутором.


Кључне ријечи


Петар II Петровић Његош, „Горски вијенац”, издања „Горског вијенца”, приређивачи „Горског вијенца”; критичко издање текста.

Пуни текст:

PDF

Референце


Драгићевић, Ристо (1959), Петар Петровић Његош, Горски вијенац (предговор Јагош Јовановић, приредио за штампу и прилоге написао Ристо Ј. Драгићевић, коментар и рјечник Милан Решетар), Титоград, 1959 (на корицама у тврдом повезу: Титоград, 1961).

Драгићевић, Ристо (1966), Петар Петровић Његош, Горски вијенац (приредио за штампу, предговор и прилоге написао Ристо Ј. Драгићевић, коментар и рјечник Милана Решетара), Титоград: Библиотека „Луча”, 8, друго издање.

Ђукић, Трифун (1941), П. П. Његош, Горски вијенац, предговор и коментар Т. Ђукића, Београд: Издавачко и прометно а. д. Југоисток.

Лалевић, Миодраг (1952), „Напомене уз рукопис Горског вијенца”, Питања савременог књижевног језика, IV, knj. II, св. 2, Сарајево, 199–224.

Маројевић, Радмило (2005), Петар II Петровић Његош, Горски вијенац, Критичко издање. Текстологија, редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД.

Медаковић, Миодраг (1847), Горскiй вiенацъ[.] Историческо событiє при свршетку XVII вiека. Сочиненiє П[етра] П[етровића] Н[bгоша,] владыке црного[р] скога. У Бечу: словима ч[астнихъ] о[таца] мехитариста. Факсимил првог издања објављиван је као посебна књига (Цетиње: Обод, 1963; Цетиње: Музеји Цетиње, 1984; Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2010).

Младеновић, Александар (1996), Петар II Петровић Његош, Горски вијенац, приредио Александар Младеновић, Цетиње.

Решетар, Милан (1926), Горски вијенац. Луча микрокозма. Шћепан Мали. У редакцији Милана Решетара, Београд [Целокупна дела Петра Петровића Његоша, књ. 1, већа дела].
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716044m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158