Српски и словеначки глагол погледати

Zeljko S. Markovic

Апстракт


У раду су представљена семантичко-синтаксичка својства српског и словеначког перцептивног глагола погледати. На основу карактеристика ситуационе темпоралне структуре њиме исказане перцептивне радње и варијација његове предикатско-аргументске структуре издвојене су три различите семантичко-синтаксичке реализације овог глагола. Две од њих повезује исти тип предикатско-аргументске структуре, с десним аргументом у улози објекта перцепције, а раздваја их разлика у погледу трајности перцептивне радње. Трећу реализацију карактерише десни аргумент у улози различитих типова спацијалног детерминатора од чије природе зависи и одређење перцептивне радње као тренутне или трајне.


Кључне ријечи


глаголи визуелне перцепције; семантика; синтакса; ситуациони типови; аргуменaтске улоге.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори

Булатовић, Миодраг (1998), Људи са четири прста, Београд: Верзал прес.

Bulatović, Miodrag (1976), Ljudje s štirimi prsti (prevedel Ferdinand Miklavc), Ljubljana: Mladinska knjiga.

Булатовић, Миодраг (2000), Црвени петао лети ка небу, Нови Сад: Стилос.

Bulatović, Miodrag (1967), Rdeči petelin leti v nebo (prevedel Dušan Dolinar), Ljubljana: DZS, 1967.

Dolinar, Brane (1989), Detektivi v zeleni katri, Ljubljana: Prešernova družba.

Zupan, Vitomil (1985), Igra s hudičevim repom, Zagreb / Murska Sobota: Globus / Pomurska založba.

Зупан, Витомил (1987), Игра с ђаволовим репом (превео Живојин Павловић), Београд: БИГЗ.

И: Српски примери пронађени на интернету преко претраживача Гугл.

I: Словеначки примери пронађени на интернету преко претраживача Гугл.

К: Српски електронски корпус (http://www.korpus.matf.bg.ac.rs).

Kosmač, Ciril (1970), Pomladni dan, Ljubljana: Mladinska knjiga.

Космач, Цирил (1959), Пролећни дан (превела Роксанда Његуш), Београд: Српска књижевна задруга.

KF: Словеначки електронски корпус FidaPLUS (http://www.fdaplus.net).

Марковић, Веселин (2001), Израњање, Београд: Стубови културе.

Marković, Veselin (2004), Izplavanje (prevedel Damijan Šinigoj), Novo Mesto: GOGA.

Novak, Maja (2000), Mačja kuga, Ljubljana: Študentska založba.

Новак, Маја (2002), Мачја куга (превела Аленка Здешар Ћириловић), Београд: Клио.

Пекић, Борислав (2002), Беснило, Нови Сад: Соларис.

Pekić, Borislav (1992), Steklina (prevedel Ferdinand Miklavc), Ljubljana: DZS.

Perčič, Tone (1994), Izganjalec hudiča, Ljubljana: Cankarjeva založba.

Петровић, Горан (2005), Ситничарница «Код срећне руке», Београд: Народна књига.

Petrović, Goran (2004), Trgovinica «Pri srečni roki» (prevedla Tatjana Žener), Ljubljana: Mladinska knjiga.

Тишма, Александар (1997), Вере и завере, Београд: Просвета.

Harris, Robert (1993), Fatherland, London: Arrow Books.

Harris, Robert (2006), Veliki rajh 1964 (prevedla Simona Čeh). Tržič: Učila International.

Херис, Роберт (2002), Отаџбина (превео Александар Б. Недељковић), Београд: Лагуна.

Hudej, Mohor (1995), Mumps v zrelih letih, Ljubljana: Cankarjeva založba.

Шћепановић, Бранимир (2007), Уста пуна земље, Београд: Logos-Art.

Šćepanović, Branimir (1977), Usta, polna prsti (prevedel Janko Moder), Ljubljana: Mladinska knjiga.

Цитирана литература

Barrwise, Jon, John Perry (1984), Situations and Attitudes, Cambridge (Mass.) – London: Bradford Books / MIT Press.

Bülow, Edeltraud (1970), Versuch einer semantischen Faktorenanalyse der verbalen Ausdrücke des Sehens, Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität.

Vendler, Zeno (1967), Linguistics in Philosophy, Ithaca – London: Cornell University Press.

Ивић, Милка (1995), О зеленом коњу: Нови лингвистички огледи, Београд: Библиотека XX век.

Клајн, Иван (2002), Творба речи у савременом српском језику, Први део – Слагање и префиксација, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Orešnik, Janez (1994), Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Пипер, Предраг, Ивана Антонић, Владислава Ружић, Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић (2005), Синтакса савременог српског језика: проста реченица, Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица српска.

Richards, Whitman (1975), “Visual Space Perception”, Handbook of Perception, Vol. V, Seeing (Edward Carterette and Morton Friedman [eds.]), New York etc.: Academic Press, 351–386.

Smith, Carlota (1991), Te parameter of aspect, Dodrecht: Kluwer Academic Publishers.

SSKJ (1994): Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS.

Toporišič, Jože (1984), Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716083m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158