Могућности класификације лакуна на плану руског и српског језика

Violeta P. Dzonic

Апстракт


Полазећи од феномена лакуна, које представљају интересантну, али недовољно истражену лингвистичку појаву на пољу различитих језика, анализа могућности класификације лакуна на плану руског и српског језика, што представља предмет овог рада, неизбежан је и важан корак у научном опису лакуна, посебно када су у питању сродни језици. У почетку рада разматрају се постојеће класификације лакуна, а затим се представљају могуће класификације које су резултат сопствених истраживања аутора не само на лексичком нивоу већ и на морфолошком, синтаксичком, семантичком, паремиолошком, творбеном. Осим тога, узима се у обзир и структура лакуна, али и међукултуролошка комуникација, као и могући критеријуми за њихову класификацију. На тај начин, користећи контрастивну методу, у раду је представљен преглед могућих класификација лакуна, што представља научни допринос у истраживању лакуна на пољу руског и српског језика.


Кључне ријечи


лакуна; класификација; семантички приступ (аспект); апсолутна лакуна; план истраживања.

Пуни текст:

PDF

Референце


Извори

Русско-сербскохорватский словарь (1988), под ред. Б. Станковича, Москва – Нови Сад: Русский язык – Матица Српска.

Толстой И. И. (1982), Сербскохорватско-русский словарь, Изд. 5-ое стер., Москва: Русский язык.

Литература

Бархударов, Леонид Степанович (1975), Язык и перевод (вопросы общей и частной теории перевода), Москва: Международные отношения.

Влахов, Сергей и Сидер Флорин (1980), Непереводимое в переводе, Москва: Международные отношения.

Влахов, Сергей и Сидер Флорин (1986), Непереводимое в переводе, Изд. 2-ое испр. и доп., Москва: Высшая школа.

Марковина, Ирина Юрьевна и Юрий Александрович Сорокин (1989), Национально-специфическое в международной коммуникации. Текст как явление культуры, Москва: Наука, 71–102.

Пипер, Предраг и Иосиф Абрамович Стернин (2004), „О контрастивном изучении коммуникативного поведения близкородственных народов (русская и сербская коммуникативные культуры)“, Коммуникативное поведение славянских народов (русские, сербы, чехи, словаки, поляки), Вып. 19, Воронеж: Центр коммуникативных исследований ВГУ, 3–10.

Стернин, И. А. и др. (2002), Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии, Воронеж: Воронежский государственный университет.

Финк, Виктор (1960), Литературные воспоминания, Москва, интернет, доступно на: (приступљено 19. јуна 2016).

Џонић, Виолета (2011), „Морфолошки аспект лакуна у руском и српском језику”, Радови Филозофског факултета, бр. 13, књ. 1, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву – Филозофски факултет, 457–473.

Џонић, Виолета (2012), „Комуникативне лакуне (на плану руске и српске комуникативне културе и језика)”, Зборник радова „Језик, књижевност и комуникација – језичка истраживања”, Ниш: Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, 625–633.

Џонић, Виолета (2012), „Фразеологизми као лакуне (на материјалу руског и српског језика)”, Тематски зборник радова „Филологија и универзитет”, Ниш: Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, 997–1007.

Џонић, Виолета (2014), „Безличне реченице као синтаксичке лакуне на плану руског и српског језика”, Тематски зборник радова „50 години Великотърновски университет Св. Кирил и Методий 1963–2013“, Велико Търново: Филологически факултет Велико Търново, Университетско издателство „Св. Кирил и Методий“, 30–36.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716098d

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158