Турски суфикс -лук у Тимочком дијалекатском речнику

Sanja B. Radovic

Апстракт


У раду су приказане карактеристике турског суфикса -лук, који у тимочком говору има две реализације, једну која је ретко у употреби (-лук) и ону која је фреквентнија (-лък), његов статус у Тимочком дијалекатском речнику Јакше Динића и компаративни осврт на стање пронађених лексичких јединица уодносу на студију Првослава Радића, и у односу на неке речнике како дијалекатске, тако и књижевног језика. Циљ овог рада јесте представљање фреквентности лексема које у свом творбеном саставу имају суфикс -лук у Динићевом Речнику, њиховог статуса и особина у другим речницима. Компаративном методом направили смо преглед ексцерпиране грађе, класификацију и анализу примера у односу на грађу из других речника. Анализа корпуса показала је фреквентност овог суфикса турског порекла у Тимочком дијалекатском речнику, тј. пронашли смо педесетак лексема чији творбени састав садржи овај суфикс, као и то да постоје формалне и семантичке разлике између реализација ових лексема у другим речницима српског језика.


Кључне ријечи


дијалектологија; тимочко-лужнички дијалекат; тимочки говор; турцизми; турски суфикси; суфикс -лук; семантика.

Пуни текст:

PDF

Референце


Динић, Јакша (2008), Тимочки дијалекатски речник, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Ивић, Павле (2009), Српски дијалекти и њихова класификација, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића (приредио Слободан Реметић).

Николић, Мирослав (2000), Обратни речник српскога језика, Београд: Матица српска,Институт за српски језик САНУ, Палчић.

Петровић, Снежана (2012), Турцизми у српском призренском говору: на материјалу из рукописне збирке речи Димитрија Чемеркића, Београд: Институт за српски језик САНУ.

Пипер, Предраг, Иван Клајн (2014), Нормативна граматика српског језика, Нови Сад: Матица српска.

Радић, Првослав (2001), Турски суфикси у српском језику, Београд: Институт за српски језик САНУ.

РМС (1967−1976), Речник српскохрватскога књижевног језика, Нови Сад: Матица српска.

Станојчић, Живојин (2010), Граматика српског књижевног језика, Београд: Креативни центар.

Стевановић, Михаило (1991), Савремени српскохрватски језик (граматички системи и књижевнојезичка норма) I Увод, фонетика, морфологија, Београд: Научна књига.

Шкаљић, Абдулах (2014), Turcizmi u našem jeziku, Beograd: Ind Media Publishing.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716129r

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158