Тежње ка допунама Вукова Српског рјечника у XIX вијеку: Једна терминолошка збирка ријечи из Босне

Nedjo G. Josic

Апстракт


Рад се бави лексикографско-лексиколошком анализом штампане збирке ријечи Игњата Димића из 1893. године. Анализира се њен садржај, однос према Вукову Рјечнику, њен домет, утврђују се њене слабости и оцјењује значај у познавању српске терминолошке лексике коју данас обједињује и презентује Речник САНУ.


Кључне ријечи


Игњат Димић; збирка ријечи; Вуков Српски рјечник; народна терминологија; кожарство; лексикологија и лексикографија.

Пуни текст:

PDF

Референце


Белић, Александар (1959), „Увод”, Речник српскохрватског књижевног и народног језика (аутор увода А. Белић), књ. 1, VII–XXVI, Београд: Институт за српскохрватски језик.

Грицкат, Ирена (1996), „Наука о језику у делатности Академије”, Глас САНУ CCCLXXIX, Београд: Српска академија наука и уметности (Одељење језика и књижевности, књ. 15), 1–83.

Димић, Игњат (1893), „Прилози српском рјечнику”, Стражилово за год. 1893, Нови Сад, св. 1, 8–12 и св. 2, 28–30.

Ивић, Павле (1964), „О Вуковом Рјечнику из 1818. године”, Сабрана дела Вука Караџића, књ. II (поговор), Београд, Просвета, 19–188.

Јошић, Неђо (2008), „Корпус за Речник САНУ: ријечи из народних говора и њихова регионална заступљеност”, Српски језик у (кон)тексту (зборник радова), књ. I, Крагујевац: 437–447.

Караџић, Вук (1935), Српски рјечник (четврто државно изд.), Београд: Штампарија Краљевине Југославије.

Клајн, Иван (1996), „Лексика”, Српски језик на крају века, Београд: Институт за српски језик САНУ – Службени гласник, 37–86.

Новаковић, Стојан (1888), „Српска краљевска академија и неговање језика српског (Посланица Академији наука философских)”, Глас Српске краљевске академије, св. X, Београд: Српска краљевска академија, 5–87.

Пешикан, Митар (1970), „Лексичко благо нашег језика и нормативни однос према њему”, Наш језик, књ. XVIII/1–2, Београд, 80–92.

Пешикан, Митар (1984), „Општа и специфична лексика у дијалекатским и историјским речницима”, Лексикографија и лексикологија (зборник радова), Нови Сад – Београд: Матица српска, 125–128.

Позив (1899): Позив и упутство за купљење речи по народу за речник Српске краљевске академије, Београд: Штампарија Краљевине Србије.

Радовић Тешић, Милица (2009), С речима и речником, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду.

Речник САНУ (1959–2014), Речник српскохрватског књижевног и народног језика, том 1–19, Београд: Српска академија наука и уметности.

Скарић, Владислав (1937), Сарајево и његова околина, Сарајево: Штампарија „Босанска пошта” Јосип Бретлер.

Шкаљић, Абдулах (1973), Турцизми у српскохрватском-хрватскосрпском језику, треће издање, Сарајево: Свјетлост.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716143j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158