Принципи конципирања двојезичних школских речника

Maja V. Pavlovic Sajtinac

Апстракт


У раду указујемо на неколико основних принципа конципирања двојезичних школских речника. Наша пажња је усмерена на усаглашеност са потребама ученика, праћење линије постепеног и градуелног усложњавања материјала, затим на анализу узрочно-последичног односа између двојезичне грађе и типа језичке структуре матерњег језика ученика. Исто тако, у раду разматрамо како функционални тако и комуникативни принцип. Такође, обратили смо пажњу и на значај диференцијалног метода у лексикографском приступу конципирања двојезичних школских речника.


Кључне ријечи


принцип конципирања; усаглашеност са потребама ученика; постепено и градуелно усложњавање материјала; функционални и комуникативни принцип; диференцијални метод; лексикографски поступак.

Пуни текст:

PDF

Референце


Денисов, Петр Никитич (1974), Очерки по русской лексикографии и учебной лексикографии, Москва: Наука.

Дубичинский, Владимир Владимирович (2008), Лексикография русского языка, Москва: Наука.

Николић, Вера (1979), Проблеми у настави руске лексике, Београд: Филолошки факултет.

Новиков, Лев Алексеевич (1969), „Учебный словарь сочетаемости слов, его лингвистические основы и структура“, Вопросы учебной лексикографии, Москва: МГУ.

Пипер, Предраг (1992), „О принципима уџбеничке лексикографије“Живи језици 1–4: 27–41.

Пијаже, Жан (1968), Психологија интелигенције, Београд: Нолит.

Радошевић, Наталија (1967), „Покушај структурног поређења руског и српскохрватског језика”, Наш језик XVI, 159–170.

Станковић, Богољуб (2002), „О принципима и организацији и методици изучавања српског језика као инословенског и страног”, Зборник радова са 30. Међународног састанка слависта у Вукове дане 30/1, 225–230.

Стевановић, Михаило (1964), Савремени српскохрватски језик 1, Београд: Научно дело.

Супрун, Адам Евгеньевич (1978), „Некоторые свойства учебного словаря и словарь для обучающего”, Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике, Москва: Русский язык.

Тошовић, Бранко (1988), Руска граматика, Сарајево: Свјетлост.

Щерба, Лев Владимирович (1974), Языковая система и речевая деятельность, Ленинград: Наука.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716152p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158