Два симболичка модуса

Vuk M. Petrovic

Апстракт


Текст разматра свеобухватне формално-семантичке принципе потпуне књижевне уметности. Установљава се разлика између неуметничке миметичности натурализма и целовите поетичности фигуралне симболике. Потоња почива на естетском обликотворењу апсолутне духовности и уметнички се остварује кроз форму текста као микрокосмичку слику космоса. Симболичка фигурација и њени основни модуси диференцирају се кроз однос који сама уметничка текстура образује према властитој апсолутној инстанци. Класично-романтична симболика самом лепотом поетске слике ствара афирмативну хармонију између коначности израженог и њоме сугерисане надизразивости метафизичког идеала. Други симболички модус – кафкијанска симболика – задржава форму текста као слику космичког поретка, али рефигурира природу самог космоса: овај се више не темељи на афирмативности физичко-метафизичке хармоније, већ на негативности хаоса који естетски, међутим, и даље живи као симбол апсолутног устројства света.


Кључне ријечи


фигурација; симболика; натурализам; парабола; огледање; трансценденталност; апсолутност; космос; негативна хармонија; парадокс; хумор.

Пуни текст:

PDF

Референце


Примарна литература:

Goethe, Johann Wolfgang von (2010), Faust, Der Tragodie erster und zweiter Teil, Urfaust, Munchen: Verlag C. H. Beck.

Гоголь, Николай В. (2009), Собрание сочинений, том 1, Москва: Время.

Kafka, Franz (2008), Samtliche Werke, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Секундарна литература:

Emrich, Wilhelm (1965), Franz Kafka, Frankfurt am Main, Bonn: Athenaum Verlag.

Hasselblatt, Dieter (1964), Zauber und Logik: eine Kafka-Studie, Koln: Verlag Wissenschaft und Politik.

Julicher, Adolf (1976), Die Gleichnisrede Jesu, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Петровић, Вук (2013), „Увод у проучавање хумора код Кафке”, Књижевна историја (149): 95–119.

Петровић, Вук (2016), „Хајдегерова разградња свих филолошких темеља”, Зборник Матице српске за књижевност и језик (64/1): 115–137.

Тодоров, Цветан (2010), Симболизам и тумачење, Београд: Службени гласник.

Schlegel, Friedrich (2010), „Athenaums” – Fragmente und andere Schriften, Stuttgart: Phillip jun. Reclam.

Schlegel, Friedrich (1967), „Lyceum-Fragmente”, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Band 2, Munchen/Paderborn/Wien: Schoningh; Zurich: Thomas.

Schmitz-Emans, Monika (2008), „Kafka und die Weltliteratur”, Kafka Handbuch, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Шолем, Гершом (2006), Главни токови јеврејског мистицизма, Чачак: Градац.

Walser, Martin (1968), Beschreibug einer Form – Versuch uber Franz Kafka, Munchen: Carl Hanser Verlag.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1716211p

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158