Analitički pristup u nastavi stranog jezika: primer udžbenika Headway

Petra V. Mitic

Апстракт


Rad se osvrće na pojavu komunikativnog pristupa u učenju stranog jezika sagledavajući nedostatke i raspravu koja je obeležila razvoj i menjanje u primeni ovog pristupa. Ukazuje se na opravdanost i neophodnost analitičkog aspekta u kontekstu savladavanja stranog jezika, a zatim se centralna teza rada razmatra na primeru udžbenika Headway. U fokusu analize nalaze se tri nivoa ovog udžbenika: Headway Intermediate, Headway Upper-intermediate i Headway Advanced, što odgovara evropskom nivou učenja u rasponu od B1 do C1, i prevashodno iz vizure ciljeva i potreba univerzitetske nastave engleskog jezika kao drugog stranog jezika. Iako se analiza strukture ovih udžbenika u odnosu na pomenuti analitički pristup povremeno stavlja u kontekst potreba filoloških departmana, i studenata kojima engleski jezik nije primarni jezik struke, implikacije ovako koncipiranog modela učenja sežu dalje ne samo od filološki usmerenih studenata već i same univerzitetske nastave budući da se udžbenici Headway koriste kako u privatnim školama, tako i u mnogim (srednjim) školama u Srbiji i širom sveta. Efektno sproveden analitički pristup, koji je karakterističan za ove udžbenike, i po kome se oni, između ostalog, izdvajaju od mnogih sličnih udžbenika, zahvata i zahteva rad na onim aspektima jezika koji su se u praksi pokazali kao glavni kamen spoticanja u učenju engleskog jezika, a što nije nužno povezano sa maternjim jezikom samog učenika. Ali upravo ovaj pedagoški i metodološki bitan aspekt, kome se u udžbenicima Headway posvećuje posebna pažnja, ostavlja mogućnost nastavniku da i kroz kontrastivni pristup (koji se ne mora zadržati samo na poređenju srpskog i engleskog jezika) pruži dodatnu motivaciju i podstrek učeniku/studentu da savladavanju jezičkih veština pristupi analitički i sa razumevanjem, uz mogućnost da engleskim jezikom ovlada i u jednom širem kontekstu za njega i te kako značajne – metalingvističke kompetencije.

Кључне ријечи


Analitičko učenje; metalingvistička kompetencija; kontrastivni pristup; komunikativni model; analiza udžbenika Headway.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021055m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158