Уређивачка политика

Фокус и област дјеловања

Филолог је научни часопис који има за циљ промовисање савремених теоријских и интердисциплинарних приступа проучавању језика, књижевности и културе.

Објављујемо радове на стандардним језицима оних филологија које се проучавају на Филолошком факултету у Бањој Луци, дакле искључиво на српском, руском, енглеском, њемачком, француском и италијанском језику. Рад на неком другом словенском или свјетском језику може се објавити у договору са редакцијом, по посебној процедури. При томе су појам и именовање српског језика неповредиве категорије и не могу се употребљавати у појмовним конструкцијама или скраћеницама које би одражавале неко друго или другачије именовање овог језика.

Објављујемо радове који се баве:

- разматрањем савремених теоријских приступа проучавању књижевности, језика и културе;

- значајем и потребом метатеорије у хуманистичким наукама;

- примјеном савремених теоријских приступа у анализи текстова и културних појава;

- интердисциплинарним приступом у изучавању лингвистичких, књижевних и културолошких студија;

- односом књижевности и језика с другим дисциплинама;

- приказом најсавременијих теоријских књига из области књижевности, лингвистике и културолошких студија.

 

Рубрике

Књижевност

Провјерено Отворено за пријаве Провјерено Каталогизовано Провјерено Рецензијски поступак

Језик

Провјерено Отворено за пријаве Провјерено Каталогизовано Провјерено Рецензијски поступак

Културолошке студије

Провјерено Отворено за пријаве Провјерено Каталогизовано Провјерено Рецензијски поступак

Приказ

Провјерено Отворено за пријаве Провјерено Каталогизовано Непровјерено Рецензијски поступак

Превод

Провјерено Отворено за пријаве Провјерено Каталогизовано Провјерено Рецензијски поступак
 

Поступак рецензије

Да би се обезбиједио што већи степен научности, часопис Филолог сваки рад шаље на рецензију прије коначног објављивања.

Након иницијалне евалуације, уредништво ће установити да ли поднесени рукопис испуњава основне научне критеријуме. Уколико испуњава, рад ће бити упућен на рецензију и прегледаће га два експерта из уже научне области. Рад ће бити штампан уколико се оба рецензента усагласе да задовољава високе научне критеријуме.

Радови се рецензирају по принципу узајамне анонимности аутора и рецензената.

Рок за израду рецензије је мјесец дана.

Коначна одлука о прихватању или одбијању рукописа биће упућена аутору заједно са рецензентским сугестијама, образложењем и напоменама.

Важно је да рецензенти установе да је рад технички обликован према смјерницама за ауторе у часопису Филолог, да одговара његовом фокусу и области дјеловања, те да испуњава високе научне критеријуме.

Исто тако, значајно је да рецензије буду урађене компетентно и коректно, професионално и благовремено, да буду детаљно образложене и аргументоване.

Такође, рецензенти би требало да назначе потенцијални сукоб интереса.

Све остале смјернице, упутства за рецензирање и категоризацију научних радова рецензент ће наћи у упутству за рецензирање. Да би рецензија била коначна и вјеродостојна, рецензенти попуњавају и потписују образац за рецензирање.

У случају неблаговремене рецензије или неке друге процедуралне грешке аутор има право да повуче рад из даље процедуре.

 

Учесталост издавања

Часопис Филолог излази два пута годишње, у јуну и у децембру.

 

Отворени приступ

Овај часопис омогућава тренутни отворен приступ својем цјелокупном садржају у складу с увјерењем како јавна доступност истраживачких спознаја потиче већу размјену знања и идеја. Часопис омогућава читаоцима да читају, преузимају, умножавају, дистрибуишу, штампају, претражују или повезују текстове објављених чланака, тј. да их користе у било које законите сврхе. У складу с Будимпештанском иницијативом чији смо потписници, једино ограничење репродукције и дистрибуције чланака јесте у домену ауторских права, будући да је неопходно да аутор контролише интегритет свога рада, те да буде прописно наведен и цитиран.

 

Изјава о одговорностима и спречавању злоупотребе публиковања

Филолог је рецензирани часопис из области науке о језику, књижевности и култури, основан на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци. Филолог је научни часопис чија је редакција међународна и има за циљ промовисање савремених теоријских и интердисциплинарних приступа.

Редакција Филолога посвећена је одржавању највиших етичких принципа и спречавању злоупотреба при публиковању овог часописа. Они су у складу са стандардима које у сличним изјавама и кодексима понашања истичу водећи свјетски и домаћи часописи. Чланци који нису у складу са овим стандардима неће бити објављени у часопису Филолог. Ова изјава подразумијева обавезе и одговорности аутора, уредника, рецензента и издавача. Редакција и издавач часописа Филолог преузимају пуну одговорност за спровођење издавачке политике која се огледа и у овој изјави.

Уредништво Филолога обезбјеђује рецензије за сваки пристигли научни рад у процесу двоструко анонимног рецензирања. Уредници морају осигурати адекватне и фер рецензије, подразумијевајући анонимност аутора и рецензената свих пристиглих радова у процесу двоструко анонимног рецензирања. Спречаваће сваки потенцијални сукоб интереса и дискриминацију по било којој основи. Такође, уредници морају обезбиједити повјерљивост свих информација у вези са пристиглим радовима, прије самог публиковања. У случају притужбе етичког карактера или притужбе о сукобу интереса, уредници поступају у складу са постојећом политиком и процедуром.

Сви радови се упућују на провјеру путем софтвера за откривање плагијата, који обезбјеђује Универзитет у Бањој Луци. Плагирање научних резултата, фабриковање и фалсификовање истраживачких података, покушаји објављивања већ објављених радова и томе слично, етички су неприхватљиви поступци и биће одбачени у складу с академским кодексом понашања и издавачком политиком часописа Филолог.

Аутори потписаном изјавом преузимају одговорност која се тиче оригиналности и аутентичности достављених радова. Рукописи које шаљу за објављивање у Филологу не смију бити објављени, прихваћени за објављивање или у текућем рецензијском процесу у неком другом часопису или публикацији. Аутори у истој изјави преузимају одговорност која се тиче коректног цитирања и адекватног реферисања на литературу и изворе. Рукописи које шаљу за објављивање у Филологу не смију садржавати плагиране научне резултате, фабриковане и фалсификоване истраживачке податке нити друге етички неприхватљиве поступке или злоупотребе.

Рецензенти вреднују и оцјењују пристигле рукописе искључиво на основу садржаја, у складу с највишим етичким стандардима и академским кодексом понашања, објективно, квалификовано и компетентно, научно аргументовано и стручно утемељено, а без дискриминације по било којој основи. Својим сугестијама унапређују квалитет рецензираних рукописа. Рецензентима уредништво обезбјеђује анонимност, а рецензенти су дужни да чувају повјерљивост свих информација у вези с рукописом као и да уредницима пријаве повреду ауторских права, плагирање и сличне етички неприхватљиве поступке или злоупотребе уочене у рукопису који рецензирају. Рецензент који сам сматра да је некомпетентан или неквалификован, да неће моћи обезбиједити правовремену рецензију или да је у било каквом сукобу интереса, обавјештава уредништво о томе и бива изузет из рецензентског процеса.

 

Списак екстерних рецензената

Политика уређивања и публиковања часописа „Филолог“ подразумијева објављивање списка екстерних рецензената. Списак објављујемо азбучним редом, према првом слову презимена.

 

Штампани примјерак и претплата

У штампаном издању доступни су сви бројеви часописа Филолог. Примјерке можете набавити на Филолошком факултету у Бањој Луци, на адреси Булевар војводе Петра Бојовића 1а. Уколико нисте у могућности да дођете лично, контактирајте сљедећу имејл-адресу: sasa.smulja@flf.unibl.org.

Претплата на штампано издање Филолога износи 50 КМ годишње (Република Српска, Босна и Херцеговина), односно 50 евра годишње (иностранство) и подразумијева два броја годишње. У претплату је укључена и цијена поштарине. Све информације о реализацији претплате можете добити путем имејл-адресе mara.keranovic@flf.unibl.org или путем телефона +387 51 340-129.

 

Ауторска изјава

Непосредно након подношења рукописа, а прије покретања рецензијске процедуре, аутори потписују изјаву. Аутори изјављују да су сагласни са политиком отвореног приступа коју подржавају уредништво и издавач часописа Филолог, односно да су сагласни са биљешком о ауторским правима. То значи да, задржавајући ауторска права, уступају право првог публиковања часопису Филолог, а у складу са лиценцом CC-BY-NC дају сагласност за отворен приступ и располагање садржајем објављеним на сајту, под условом да се ради о некомерцијалном коришћењу садржаја и под условом да се при томе неизоставно назначе ауторство и мјесто првог публиковања. Исто тако, аутори изјављују да ће слиједити смјернице које су наведене у Изјави о одговорностима, у сегменту који се тиче аутора, те назначити потенцијални сукоб интереса. Остале ауторске одговорности наведене су у тексту обрасца изјаве.

 

Напомене

1. Часопис Филолог, без икаквих рестрикција, омогућава ауторима да задрже ауторска права и права објављивања.

2. Часопис Филолог омогућава ауторима да сами архивирају препринт или постпринт верзије својих радова, на непрофитним серверима или на сопственим веб-сајтовима, уз напомену о извору и издавачу. Публикована верзија (PDF) може да се користи.

3. Часопис Филолог не наплаћује ауторима обраду нити публикацију чланака.

4. Часопис Филолог обезбјеђује ауторима по један бесплатан примјерак броја у којем су објавили рад.