Pokazni oblici kao referencijalni izrazi

Jelena V. Sajinovic Novakovic

Апстракт


Cilj ovog rada je da pokaže referenciju ostvarenu pokaznim oblicima u tri stila pisanog diskursa: pripovijetkama, bajkama i biografijama, gdje tumačenje pokaznih oblika zavisi od prethodnog i potonjeg teksta. Namjera nam je da istražimo koji se pokazni oblici koriste češće u odnosu na ostale, kakva je priroda referenata na koje upućuju i koju vrstu referencije pri tome uspostavljaju. Prema podacima iz analiziranog korpusa, pisani diskurs pokazuje sklonost ka pokaznim oblicima singulara, koji se češće koriste od oblika plurala. Pokaznim se oblicima uglavnom upućuje na nežive referente, dok se upućivanje na žive referente vrši u daleko manjem broju slučajeva, pod određenim uslovima i uz izuzetak biografija. Kada upućuju, pokazni determinatori uspostavljaju progresivnu, regresivnu, temporalnu i asocijativnu referenciju, a pokazne zamjenice samo progresivnu i regresivnu referenciju.

Кључне ријечи


pokazni oblici; upućivanje; pisani diskurs; engleski jezik.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1919393s

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158