Može li strani naglasak brendirati narod? Perspektiva srpskih studenata anglistike

Danica M. Jerotijevic Tisma, Dejan M. Karavesovic

Апстракт


Rad istražuje da li srpski studenti anglistike mogu prepoznati koja nacija stoji iza stranog naglaska, odnosno odakle dolazi govornik čiji je engleski jezik markiran stranim naglaskom. Na taj način nastojali smo da ispitamo da li se strani naglasak može smatrati svojevrsnim brendom jednog naroda. Imajući u vidu da strani naglasak podrazumeva to da fonetsko-fonološke karakteristike maternjeg jezika izbijaju na površinu pri govornikovoj upotrebi stranog jezika, analizirali smo da li je moguće da studenti engleskog kao stranog jezika „dokuče” strani naglasak i prepoznaju maternji jezik govornika. Empirijsko istraživanje je sprovedeno u formi kvazieksperimenta sa testiranjem ocene i prepoznavanja stranog naglaska. Preciznije rečeno, zadatak studenata je bio da zaokruže zemlju iz koje dolazi govornik, a nakon glavnog testiranja usledila je kratka anketa. Odabrana populacija ispitanika sastojala se od studenata koji su o varijetetima engleskog jezika imali određeno predznanje, kao i od studenata koji nisu formalno prošli kroz akademski kurs o internacionalnim varijetetima engleskog. Dobijeni rezultati su analizirani statistički i pokazalo se da ispitanici iznenađujuće dobro prepoznaju kom narodu pripada govornik sa stranim naglaskom, a naročito studenti koji su pohađali kurs Varijeteti engleskog jezika na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Takođe je ustanovljeno da tačnost prepoznavanja pozitivno korelira sa stepenom istaknutosti stranog akcenta. Imajući u vidu da je i druga grupa ispitanika tačno prepoznavala zemlju porekla govornika, nameće se zaključak da strani naglasak može na izvestan način brendirati jedan narod. Dobijeni rezultati imaju važne pedagoške implikacije, naročito za kontekst učenja stranog jezika, budući da ukazuju na karakter percepcije učenika stranog jezika i njihovo znanje o jezičkim osobenostima uopšte uzev.

Кључне ријечи


strani naglasak; brend; maternji jezik; engleski kao internacionalni jezik; srpski studenti anglistike.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920070j

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158