O jednom novom tipu tvorbenog formanta u srpskom jeziku

Gorica R. Tomic

Апстракт


U radu se kvalitativno i kvantitativno analizira jedna nova vrsta tvorbenog formanta u srpskom jeziku koja učestvuje u tvorbi leksičkih slivenica, a čiji je uobičajeni naziv u anglističkoj literaturi – splinter. Ciljevi istraživanja su: (a) da se utvrde najfrekventniji splinteri u slivenicama u srpskom jeziku, (b) da se ispita sa kojim se rečima ili delovima reči i kako splinteri kombinuju, (c) da se utvrde njihova značenja, i (d) da se ispita da li splinteri pokazuju potencijal da se razviju u moderne afiksoide. Istraživanje je zasnovano na korpusu od 172 leksičke slivenice koje sadrže 14 najfrekventnijih splintera i koje su prikupljene iz studija i članaka na temu slivenica u srpskom jeziku, elektronskog korpusa Serbian Web, te različitih drugih internet i pisanih izvora. Rezultati analize pokazuju da je najveći broj splintera izdvojen iz imenica čija značenja najčešće zadržavaju, kao i da se najčešće kombinuju sa imenicama. Takođe, pojedini splinteri pokazuju potencijal da se kroz tvorbu novih slivenica ili sticanje semantičke nezavisnosti razviju u afiksoide i tako obogate postojeći inventar vezanih morfema u srpskom jeziku.

Кључне ријечи


tvorba reči; slivenice; splinteri; moderni afiksoidi; srpski jezik.

Пуни текст:

PDF (English)


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1920248t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158