Концесивни конектори though и however у писању на енглеском језику код изворних и неизворних говорника

Jelena M. Markovic

Апстракт


У раду се бавимо употребама концесивних конектора though и however у писању на енглеском језику као страном код србофоних говорника. Користећи методологију контрастивне анализе међујезика, употребе два концесивна конектора у неизворном корпусу упоредили смо са употребама у два референтна изворна корпуса, усмеравајући се на учесталост конектора, позицију на којој се најчешће користе, те функционалну оправданост у дискурсу. Резултати истраживања показују да неизворни говорници лексему though не користе као конектор (већ готово увек као везник), док је изворни говорници сваки други или трећи пут користе у функцији логичког конектора. Са друге стране, лексему however и неизворни и изворни говорници готово увек користе као логички конектор, али уз знатно различита дискурсна обележја позиционирања и функционалне оправданости. Закључујемо да је коришћење логичких конектора though и however код србофоних говорника енглеског знатно различито по својим особеностима у поређењу са изворним корпусима, што је и очекивано. Ипак, уочене су и сличности код неизворних и изворних говорника, и то у употребама које нису усклађене са прескриптивним граматичким правилима (посебно код конектора however), што додатно потврђује да је њихово усвајање веома захтеван процес.

Кључне ријечи


писање на енглеском као страном језику; though; however; конектори; логички конектори; концесивност; импликатура „супротно очекивањима”.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil2021013m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158