Поновно читање средњовјековног епитафа са Мајевице

Nemanja Dj. Milovanovic

Апстракт


У раду се анализирају три претходна издања средњовјековног епитафа са некрополе Мраморје у селу Вакуфу на Мајевици. Разматрају се начини приређивања и читања. Аутор даје цјеловиту транслитерацију и транскрипцију и ново тумачење спорних мјеста.

Кључне ријечи


епитаф; мрамор; транслитерација; транскрипција; Врхуми; покојиште.

Пуни текст:

PDF

Референце


Баум, Милица (1958), „Неколико интересантних стећака са подручја источне Босне”, Чланци и грађа за културну историју источне Босне, књига 2, Завичајни музеј у Тузли, 53−63.

Бешлагић, Шефик (1969), „Новопронађени натписи на стећцима”, Наше старине, бр. 12, Сарајево: Завод за заштиту споменика културе БиХ, 133−148.

Бешлагић, Шефик (1970), „Стећци Мајевице”, Старинар, бр. 20, Београд: Археолошки институт, 11−22.

Бешлагић, Шефик (1971), Стећци (каталошко-топографски преглед), Сарајево: Веселин Маслеша.

Бешлагић, Шефик (1982), Стећци − култура и умјетност, Сарајево: Веселин Маслеша.

Вего, Марко (1970), Зборник средњовјековних натписа Босне и Херцеговине, књ. 4, Сарајево: Земаљски музеј.

Даничић, Ђуро (1863), Рјечник из књижевних старина српских, дио први А−К, Београд.

Miklosich, Fr. (1862−1865): Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum (emendatum auctum), Vindobonae: Guilelmus Braumueller.

Миливојевић, Владан (2015), „Надгробни споменик браће Живчић из Врбице код Аранђеловца”, Натписи и записи 1, Крушевац−Београд−Ваљево: Центар за историјску географију и историјску демографију Филозофског факултета Универзитета у Београду – Народна библиотека Крушевац – Народни музеј Ваљево, 9−19.

Мргић, Јелена (2008), Северна Босна 13−16. век, Београд: Историјски институт.

Петковић, Сава (1935), Речник црквенословенскога језика, Сремски Карловци.

Радаковић, Борис (2014), „Добри Бошњани”, Бокатин Дијак, број 5, ЦКИ Лопаре, 237–244.

Стојановић, Љубомир (1905), Стари српски записи и натписи, књига 3, Београд: Српска краљевска академија.

Томовић, Гордана (1974), Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд: Историјски институт.

Ханџић, Адем (1986), Два прва пописа Зворничког санџака (из 1519. и 1533. године), Сарајево: Академија наука и умјетности БиХ – Српска академија наука и уметности.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715143m

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158