Kratak pregled teorijskih promišljanja o komičnom

Dijana D. Tica

Апстракт


Tema ovog rada jeste pojam komičnog, koji se sagledava sa različitih aspekata i u raznim kontekstima. U radu se prvo navode razlozi zbog kojih je teško definisati ovaj izuzetno složen pojam, koji je oduvijek bio predmet interesovanja nauka poput filozofije, psihologije i nauke o književnosti. U glavnom dijelu rada komično se analizira kroz komične žanrove, estetsku i etičku stranu komičnog, originalnost i aktuelnost komičnog, svrhu komičnog i vrste smijeha, te izvore komičnog i komična sredstva. Rad završava kratkim pregledom osobina, profesija i situacija koje razdvajaju ljude koji su sposobni za smijeh od onih koji to nisu.

Кључне ријечи


komično; komedija; komični žanrovi; komična sredstva; uloga komičnog; smijeh; humor; neusaglašenosti; nesporazumi.

Пуни текст:

PDF

Референце


Abrams, M. H. (1999), A Glossary of Literary Terms, Boston: Heinle & Heinle.

Aristotel (2002), O pesničkoj umetnosti, preveo Miloš N. Đurić, Beograd: Dereta.

Barreca, Regina (1991), They Used to Call Me Snow White, But I Drifted: Women’s Strategic Use of Humour, New York: Viking.

Bergson, Anri (1995), Smeh: Esej o značenju komičnog, preveo Srećko Džamonja, Beograd: Lapis.

Eko, Umberto (2002), Ime ruže, prevela Milana Piletić, Beograd: Paideia.

Forster, E. M. (1985), Aspects of the Novel, San Diego: Harcourt.

Grlić, Danko (1983), Estetika: Povijest filozofskih problema, Zagreb: Naprijed.

Mudrick, Marvin (1968), Jane Austen: Irony as Defense and Discovery, Berkley: University of California Press.

Platon (2013), Država, preveli Albin Vilhar i Branko Pavlović, Beograd: Dereta.

Prop, Vladimir (1984), Problemi komike i smeha, preveo Bogdan Kosanović, Novi Sad: NIŠRO „Dnevnik“.

Stott, Andrew (2005), Comedy, New York: Routledge.

Teofrast (2002), Karakteri, preveo Gordan Maričić, Beograd: Mono & Manana Press.

Ženet, Žerar (2002), Figure V, preveo Vladimir Kapor, Novi Sad: Svetovi.
DOI: http://doi.org/10.21618/fil1715333t

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158