Радни и трпни партицип садашњег времена у саставу предиката у староруском језику

Visnja B. Visnjevac

Апстракт


У раду се на материјалу староруског споменика Повести о минулим временима и његових превода на савремени српски и руски језик разматра употреба радног и трпног партиципа садашњег времена у саставу предиката. Специфичност наведених облика огледа се у њиховој могућности да у конструкцији са помоћним глаголом означавају прошло, али и будуће време. Примењујући метод синхроног пресека и преводне семантизације, указаће се на стање у староруском, као и у савременим језицима. Тиме ће се размотрити како су анализирани облици преведени. Циљ овог истраживања јесте да се укаже на блискост двају језика и на могућност реконструкције староруског помоћу савременог српског језика, те да се истакне важност њиховог упоредног проучавања.

Кључне ријечи


радни партицип; трпни партицип; предикат; староруски језик; српски језик.

Пуни текст:

PDF


DOI: http://doi.org/10.21618/fil1614102v

Рефбекови

  • Тренутно не постоје рефбекови.


Creative Commons License

ISSN 1986-5864

E-ISSN 2233-1158